Zorgdoc is uw persoonlijk gezondheidsdossier, speciaal voor medicatie.
Gemaakt met nieuwe normen voor privacy en gemak.
Maar ook voor contact over medicijnen met alleen uw eigen zorgverleners.

Online direct inzicht
Persoonlijk contact met de zorgverlening

Haal zelf informatie op bij uw zorgverleners.

Meer informatie

Zoek hier antwoorden op uw vragen

Zorgdoc is een medicatiedossier, bedoeld voor iedereen, patiënt of niet. De toegang tot Zorgdoc is beveiligd, maar het is mogelijk een ander privépersoon te machtigen, in het gezin of voor hulp. Het dossier van een kind tot 16 jaar (de wettelijke leeftijdsgrens) kan door een ouder worden beheerd.

Zorgdoc is speciaal gemaakt voor veilige en gemakkelijke samenwerking met zorgprofessionals. Daarvoor moet de patiënt in het eigen dossier eerst toestemming geven voor toegang door die specifieke zorgverleners. Zorgverleners gebruiken daarvoor de applicatie Zorgdoc.PRO, die nodig is om te kunnen aansluiten op het dossier van een patiënt.

Zorgdoc heeft de ambitie de ideale oplossing te ontwikkelen voor veilig en praktisch online gebruik van medicatiegegevens en -dossiers, en die te leveren aan patiënten en zorgverleners in Nederland.

Zorgprofessionals en zorginstellingen betalen voor hun patiënten die Zorgdoc gebruiken. Zij investeren daarin omdat de unieke Zorgdoc werkwijze hun contact met patiënten over medicatie verbetert. Het blijkt dat patiënten die hun eigen medicatiedossier kunnen bijhouden een veel completer overzicht maken, met minder kans op fouten.

Nee, het zou de geloofwaardigheid en het bestaansrecht van Zorgdoc volkomen ondermijnen.

Het business model van Zorgdoc is gericht op de verkoop van licenties aan zorgprofessionals.

Zorgdoc heeft een online software-applicatie (app) ontwikkeld die zorgprofessionals of –instellingen selecteren en aankopen om te gebruiken voor hun contact met de patiënt over het medicatiedossier. Deze zorgprofessionals geloven in de kwaliteit van Zorgdoc. Maar het is ook belangrijk dat patiënten overtuigd raken van de integriteit en kwaliteit. Meer informatie over de eigenschappen, kwaliteit en veiligheid vanuit het perspectief van de patiënt komt aan bod bij andere vragen en antwoorden op deze website. Mochten er specifieke vragen zijn die niet of niet voldoende aan de orde komen, dan wil Zorgdoc die graag beantwoorden en toevoegen aan de website. Veel vragen kan uw zorgverlener beantwoorden.

Patiënten die niet direct overtuigd zijn staat het vanzelfsprekend vrij om Zorgdoc niet te gebruiken of misschien op een later tijdstip te gaan gebruiken.

Ja, dat is mogelijk. Als u een afdruk op papier wilt hebben gebruikt u daarvoor de PDF.

U kunt in uw eigen dossier altijd uw gegevens wissen. Maar het kan zijn dat u in het verleden diezelfde gegevens via een machtiging met uw arts of instelling heeft gedeeld. Informatie die u zo heeft gedeeld blijft wel bestaan in het dossier van uw artsen of instellingen. Zij zijn verplicht uw gegevens te bewaren in hun eigen dossier. Om die reden bestaat Zorgdoc uit twee aparte delen die helemaal onafhankelijk van elkaar kunnen werken.

Patiënten worden doorgaans uitgenodigd door de zorginstelling die Zorgdoc heeft geadopteerd. Dat zijn er steeds meer. Maar bovendien kan iedereen zich zelfstandig aanmelden, zonder tussenkomst van een zorgprofessional.

Hier kunt u zich aanmelden

Als u Zorgdoc gebruikt op uitnodiging van uw zorgverlener of instelling, kunt u uw vragen het beste eerst daar stellen.

Uzelf en degenen die u machtigt hebben toegang tot uw gegevens.

Ja, overal waar u toegang tot internet kunt krijgen kunt u bij uw gegevens.

Als u denkt dat u ergens niet bij internet kunt, bijvoorbeeld bij verblijf in streken waar u niet zeker bent of u verbinding kunt krijgen, kunt u vlak voor vertrek altijd een uitdraai maken of de uitdraai als PDF opslaan. Zodra u dan weer bereik heeft kunt u uw gegevens weer bijwerken. Verder kunt u andere mensen aanwijzen om het beheer van uw dossier te kunnen doen, bijvoorbeeld een familielid.

DigiD is ontworpen voor het gebruik door (overheids)instellingen. In de gezondheidszorg mag DigiD als toegangssleutel voor het publiek alleen aan een systeem worden verbonden als de zorgverlener een relatie met u heeft en u kan identificeren. Om die reden kunt u soms wel met DigiD inloggen op een zorgportaal met uw medische gegevens van uw ziekenhuis of uw artsenpraktijk.

In Zorgdoc is de situatie omgekeerd en staat niet de zorginstelling maar de patiënt centraal. Een systeem waarin een persoon centraal staat zoals bij Zorgdoc en niet een overheid of instantie, mag geen gebruik maken van DigiD als toegangssleutel. In die toepassing van DigiD is niet voorzien.

Als de overheid of een andere instantie een landelijk werkend toegangssysteem ontwikkelt waarin de burger centraal staat, stelt Zorgdoc zich open om hier bij aan te sluiten als dit het gebruiksgemak bevordert.

Op het scherm van Zorgdoc waar u gewoonlijk inlogt, kunt u aangegeven dat u uw inloggegevens niet meer weet. De vervolgstappen naar een nieuw wachtwoord werken op de manier zoals gebruikelijk op internet.

Het is met Zorgdoc alleen mogelijk informatie te delen met anderen die de patiënt zelf kiest en machtigt voor toegang. Niemand anders heeft toegang tot de met encryptie (versleuteling) beveiligde gegevens. Gemachtigden zullen de zorgprofessionals zijn die de patiënt behandelen. Daarnaast kunnen patiënten voor hulp thuis ook een privépersoon machtigen zoals een familielid.

U kunt elke zorgprofessional machtigen die staat ingeschreven in het BIG-register, de landelijke registratie van het Ministerie van VWS dat duidelijkheid geeft over de bevoegdheid van een zorgverlener. Alleen een zorgverlener die beschikt over Zorgdoc.PRO kan de aansluiting op uw dossier maken.

Omdat alleen zorgprofessionals die beschikken over Zorgdoc.PRO direct profijt hebben van uw machtiging, zal de vraag om uw deelname aan Zorgdoc gevolgd door uw machtiging doorgaans van hen komen. Als u zo’n praktijk of instelling machtigt, dan regelt Zorgdoc dat de medewerkers van die praktijk of instelling toegang krijgen volgens de regels die zij hanteren op het gebied van privacy. Afhankelijk van wat u toestaat kunnen medewerkers uw gegevens dan lezen of ook bewerken. In dat laatste geval kan bijvoorbeeld een medewerker van de praktijk of instelling u helpen met het op orde houden van uw gegevens. De praktijk of instelling machtigen bij een behandeling is logisch omdat u niet vooraf weet, en ook de instelling vaak niet vooraf weet, welke medewerkers van de instelling er allemaal betrokken worden bij uw behandeling.

Het LSP en daaraan vooraf het landelijk EPD zijn compleet andere systemen. Het LSP maakt het mogelijk dat uw gegevens die beheerd worden door uw zorgverleners, met andere zorgverleners onderling kunnen worden uitgewisseld. De patiënt heeft in dat proces geen rol. Maar omdat het wel úw gegevens zijn, moest er wettelijk éénmalig toestemming voor dit gebruik aan u worden gevraagd. Veel mensen hebben die toestemming niet gegeven om verschillende redenen. Zorgdoc heeft de zaak omgedraaid en gaat er van uit dat patiënten wel een rol kunnen en willen spelen in het beheren van hun eigen gegevens. U kunt zelf aan de slag met Zorgdoc en houdt grip op uw eigen gegevens.

Uw toestemming voor uitwisseling via het LSP kan uw zorgverlener nuttige informatie geven. Het LSP biedt informatie uit het dossier van uw eigen zorgverlener aan andere zorgverleners en omgekeerd. De informatie die op het LSP beschikbaar is, vormt een goed vertrekpunt voor een gesprek met u over uw werkelijke gebruik van medicijnen. Als u Zorgdoc gebruikt en u er voor kunt zorgen dat uw dossier actueel blijft, is inzicht in uw medicijngebruik niet alleen beter maar is ook het LSP daarvoor niet meer noodzakelijk.

Uw huisarts en andere gespecialiseerde zorgprofessionals met wie u misschien contact heeft, moeten op de hoogte zijn welke medicijnen u gebruikt. Een specialist schrijft mogelijk een extra medicijn voor en ook uw huisarts moet dat weten. Die informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen heet medicatieoverdracht. Als uw behandeling in het ziekenhuis achter de rug is draagt de instelling de actuele lijst met medicijnen over aan apotheek en huisarts.

Medicatievalidatie kan op twee manieren plaatsvinden. Eén manier is het samen met u nalopen van uw actueel medicatieoverzicht in Zorgdoc om te controleren of het overzicht klopt. De tweede manier is dat de zorgverlener u uitnodigt om thuis zelf door uw medicatieoverzicht te lopen en vervolgens zonder uw aanwezigheid controleert of de resultaten geen vreemde of alarmerende zaken bevat. Dat moet voor het consult of de behandeling begint. Daarna kan de zorgverlener het door u goedgekeurde overzicht opslaan in de systemen van de praktijk of instelling. De validatie wordt ook opgeslagen in Zorgdoc.

Medicatieverificatie is het zelf nalopen van uw medicatieoverzicht in Zorgdoc om te controleren of het overzicht klopt, zonder tussenkomst van een zorgverlener. U kunt zorgen dat een medicatievalidatie beter, nauwkeuriger en sneller verloopt als u zelf uw medicijnen verifieert voordat u naar een zorgverlener toe gaat.

Als u een privépersoon wilt machtigen, moet die zelf over een Zorgdoc dossier beschikken. Uw gemachtigde moet dus eerst zelf een dossier aanmaken, maar voor dat doel hoeft er geen medicatie te worden toegevoegd.

Kinderen tot 12 jaar zijn voor de zorg afhankelijk van hun ouders. Het Zorgdoc dossier voor het kind moet dan bijgehouden worden door de ouders als gemachtigde. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar bestaan in Nederland verschillen tussen de wetten die op kinderen van deze leeftijd betrekking hebben. Zorgdoc hanteert om die reden de strengste variant waarbij het kind niets zelfstandig mag. Ook hier treden de ouders op als gemachtigde. Vanaf 16 jaar mag het kind zelfstandig beslissingen nemen op het gebied van zorg en dus kan een kind van 16 jaar of ouder een eigen Zorgdoc dossier hebben en zelf gemachtigden aanwijzen.

Als een patiënt op uitnodiging van een zorgverlener of zorginstelling een Zorgdoc dossier start, dan maakt de patiënt een eigen dossier aan door de code te gebruiken die de instelling levert. Daarmee wordt de relatie gelegd tussen de instelling en de patiënt.

Het aanmaken van het eigen dossier gebeurt door zelf inloggegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang aan te maken. Vanaf dat moment is er een eigen Zorgdoc dossier van de patiënt, die zelf bepaalt wat er in het dossier gebeurt.

Vervolgens haalt Zorgdoc een kopie van de gegevens op die de instelling aan de patiënt wil geven ter controle en plaatst die in het nieuw aangemaakte dossier. In de praktijk blijkt vaak dat bij de start van een dossier de eerste geplaatste medicatiegegevens van de zorginstelling niet compleet zijn. De patiënt heeft met Zorgdoc de mogelijkheid het dossier online, thuis compleet te maken en in de toekomst bij te houden. Dat is in de lopende behandelrelatie praktisch maar kan ook bij plotselinge medische gebeurtenissen in de toekomst veilig en nuttig blijken te zijn.

Het initiatief voor het aanmaken van een Zorgdoc dossier voor een patiënt komt doorgaans voort uit de behandelrelatie die zorgverlener en patiënt hebben. Maar de patiënt bepaalt zelf of en welke zorgverleners toegang krijgen. De situatie en toestemming kunnen bijvoorbeeld in de toekomst wijzigen.

Zelf kunt u van de actuele gegevens een PDF en afdruk op papier maken en die gebruiken.

Zorgdoc geeft toegang tot alle medicijnen die nu zijn toegelaten op de markt in Nederland. Het kan echter voorkomen dat u een merk-medicijn gebruikt dat op dit moment in Nederland niet meer op de markt is. In dat geval kunt u met Zorgdoc ook zoeken naar medicijnen met dezelfde werkzame stof. Ook medicijnen die u in het buitenland hebt verkregen kunnen op deze manier worden gevonden en toegevoegd.

Overal waar u toegang heeft tot internet kunt u Zorgdoc gebruiken.

Zorgdoc werkt met Nederlandse bestanden van medicijnen, zorgverleners en ziekenhuizen. Als u weet welke stof in het buitenlandse medicijn zit kunt u dit op basis van de stof (maar met wellicht een andere merknaam) toevoegen in Zorgdoc.

Als u wordt uitgenodigd door een instelling die Zorgdoc gebruikt en u machtigt vervolgens uw zorgverleners voor toegang tot uw dossier (lezen en bewerken), dan zal de instelling uw dossier koppelen en vullen met de bij hun bekende actuele gegevens. Bij de start van een dossier scheelt u dat tijd en energie. Als u echter op eigen initiatief zelf een account aanmaakt, zult u toch de eerste keer alle informatie zelf handmatig moeten toevoegen.

Zorgdoc is een op webtechniek gebaseerde applicatie, een web-app. Toegang tot de applicatie gaat via de browser. In de praktijk zijn dus alle apparaten die gebruik maken van een gangbare browser geschikt voor toegang tot Zorgdoc.

Zorgdoc werkt op PC en Mac, met een recente versie van de volgende browsers:

 • Google Chrome
 • Safari
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer 9 of hoger

Zorgdoc werkt op elke smartphone en tablet die gebruik maakt van een gangbare browser.

 • Google Chrome
 • Safari
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer 9 of hoger

De functies van Zorgdoc stellen weinig technische eisen aan de presentatie. Een native app voor smartphone of tablet zou de kwaliteit daarom niet noemenswaardig verbeteren. Bovendien is Zorgdoc als web-app niet afhankelijk van externe partijen als appstores. Niet uitgesloten is dat er in de toekomst functies worden toegevoegd waarvoor het wel noodzakelijk is om gebruik te maken van native apps.

Dat is een standaard functie van browsers op smartphone. Bewaar dan de link van het inlogscherm niet als een gewone bookmark, maar voeg deze via het browsermenu toe aan het startscherm.

De website Zorgdoc.nl plaatst geen cookies voor marketingdoeleinden. Er wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Daarvoor hoeft geen toestemming te worden gegeven.

Het technisch ontwerp van Zorgdoc is gebaseerd op het principe ‘security by design’. Dat houdt in dat veiligheid in het ontwerp een centrale plek heeft. Het betekent bijvoorbeeld dat al in het ontwerpproces het testen van veiligheidsaspecten aan bod komt. ‘Security by design’ waarborgt een betrouwbaar en actueel product op het gebied van beveiliging.

Het crypto ontwerp van Zorgdoc gaat om TLS/SSL, in combinatie met de standaard LUKS-encryptie van servers. Zorgdoc voldoet aan de forward-secrecy eisen op TLS niveau. Alle communicate is end-to-end versleuteld. Ook lokaal netwerkverkeer tussen servers is versleuteld. Van beide aspecten van encryptie is documentatie openbaar beschikbaar. Documentatie is dus te herleiden vanuit de certificaten.

De data van Zorgdoc worden geplaatst op eigen servers bij E-Zorg, het landelijke VPN-netwerk (Virtual Private Network) voor de zorg in Nederland. E-Zorg is eigendom van KPN. Het E-Zorg netwerk is een besloten netwerkomgeving dat werkt vanuit een speciaal voor de zorg beveiligd datacentrum, fysiek gescheiden van het openbare internet, in een ruimte in een deel van een KPN datacentrum in Nederland. Gekwalificeerde partijen mogen bij E-Zorg eigen servers plaatsen en deze aansluiten op het E-Zorg netwerk. De data van Zorgdoc staan op servers die het eigendom zijn van Zorgdoc.

Zorgdoc heeft back-up servers in de EU (Frankrijk). In principe kan deze back-up de werking van Zorgdoc overnemen, behalve die zaken die in Nederland via een GZN (goed beheerd zorgnetwerk) moeten lopen, bijvoorbeeld de aansluiting op het LSP. Als het LSP niet beschikbaar is kan de verificatiemodule op dat moment niet volledig werken. Op de overige functies van Zorgdoc heeft de terugval op de back-up geen effect. Het inschakelen van de back-up is een situatie alleen bedoeld voor toepassing in een heel korte periode.

Nee, Zorgdoc publiceert de broncode niet en geeft die ook niet af aan derden.

Zorgdoc is ontwikkeld voor een soepele, veilige, ideale samenwerking tussen patiënt en zorgverlener. Patiënt en zorgprofessional hebben ieder een eigen invalshoek. Maar er is ook een gedeeld belang. Dit heeft geleid tot het principe van Zorgdoc, met als doel beide invalshoeken tot hun recht te laten komen. Zorgverleners kunnen samenwerking met de patiënt tot stand brengen via de professionele Zorgdoc applicaties. Voor dit aspect is er informatie beschikbaar op de website Zorgdoc.PRO

Zorgprofessionals en zorginstellingen gebruiken Zorgdoc in hun beroepspraktijk. Zij hebben die keus na grondige afwegingen gemaakt en investeren daarin omdat Zorgdoc een unieke werkwijze levert die hun contact met patiënten over medicatie verbetert en daarmee de kwaliteit van de zorgverlening.

Die informatie is te vinden op de website Zorgdoc.PRO

Wat is Zorgdoc en waarom deze voorwaarden?

De online applicatie Zorgdoc biedt de mogelijkheid zelf online gegevens over voorgeschreven geneesmiddelen, gebruik van geneesmiddelen, allergieën, aandoeningen en andere relevante gezondheidsgegevens bij te houden.

Het dossier bevat privacygevoelige informatie en is dus beveiligd tegen inzage en gebruik door anderen. Wel is het mogelijk om zelf uitgekozen professionele zorgverleners maar ook privépersonen zoals familieleden, toegang te geven door deze te machtigen.

De mogelijkheid die Zorgdoc aan zorgverleners biedt om zich door een patiënt te laten machtigen op een manier die beveiligd, technisch en juridisch voldoet aan de meest recente eisen van de professionele gezondheidszorg in Nederland, is voor Zorgdoc de reden van bestaan. Die eigenschap maakt het voor zorgverleners aantrekkelijk om Zorgdoc te gaan gebruiken bij de behandeling. En dus ook om patiënten in contact te brengen met Zorgdoc en ze voor deelname uit te nodigen.

Wat Zorgdoc anders en beter maakt dan veel andere privacygevoelige software-oplossingen, is het feit dat er twee onafhankelijke delen zijn die alleen met een specifieke koppeling van machtigingen op elkaar kunnen aansluiten. Het deel van de zorgprofessional en het deel van de patiënt. Het deel van de zorgverlener is alleen van de zorgverlener. Het deel van de patiënt is alleen van de patiënt.

Voor het toepassen van Zorgdoc in de gezondheidszorg betekent het dat zorgprofessionals en -instellingen investeren in hun eigen deel van de aansluiting.

Voor de patiënt betekent het beschikking over een eigen online software applicatie (app), die met een eigen account zelf wordt beheerd en die niet voortkomt uit, of afhankelijk is van het deel dat zorgprofessionals gebruiken. Zorgdoc levert dus een dienst aan de patiënt waarbij gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt waarvoor op grond van de privacywetgeving toestemming moet worden gevraagd.

Voor sommige onderdelen van Zorgdoc is het als patiënt mogelijk om gegevens te verwerken met een tijdelijk account dat na een dag wordt verwijderd. Dit account wordt automatisch door het systeem aangemaakt indien dat relevant is, de patiënt hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. De patiënt heeft altijd de mogelijkheid om het tijdelijke account om te zetten in een echt account.


Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden hebben de hierna volgende begrippen de volgende betekenis.

1.1 Andere Informatie: informatie van algemene aard over de effecten van de (combinatie van) geneesmiddelen, van het gebruik van geneesmiddelen in combinatie met bekende aandoeningen, met toestanden van het lichaam en/of met allergieën, en andere voor de gezondheidszorg relevante informatie van algemene aard.

1.2 Autorisatieprotocol: de in Zorgdoc geboden geheel geautomatiseerde systematiek voor verlening van toestemming door de Patiënt aan een Hulpverlener of andere derde voor beheer van zijn/haar Zorggegevens in Zorgdoc;

1.3 Bijlage: een bijlage bij de Overeenkomst.

1.4 Dienst: het beschikbaar stellen en houden van Zorgdoc op de Server.

1.5 de Gebruiker: de natuurlijk persoon die met Zorgdoc Nederland BV de Overeenkomst heeft gesloten tot gebruik van de Dienst en van Zorgdoc voor het beheer van Zorggegevens van zichzelf (dan is de Gebruiker tevens Patiënt) en/of van een ander.

1.6 Hulpverlener: een hulpverlener, instelling of voorziening voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening zoals bedoeld in artikel 30 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming , die in het kader van de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf persoonsgegevens betreffende de gezondheid verwerkt.

1.7 Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst langs elektronische weg is gesloten.

1.8 Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht (waaronder het recht op geschriftenbescherming), merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht, alsmede rechten op knowhow, op de software en andere bestanddelen van de Dienst en Zorgdoc, de gegevensverzamelingen die in het kader van Zorgdoc worden beheerd en de informatie en documentatie die via Zorgdoc of in het kader van aanvullende diensten worden verstrekt.

1.9 Overeenkomst: de langs elektronische weg gesloten overeenkomst met betrekking tot het overeenkomstig de onderhavige voorwaarden en eventuele Bijlagen door Zorgdoc Nederland BV aan de Gebruiker ter beschikking stellen van de Dienst en Zorgdoc.

1.10 Patiënt: iedere natuurlijke persoon waarvan Zorggegevens in Zorgdoc zijn opgeslagen en/of worden verwerkt.

1.11 Server: één of meerdere door of ten behoeve van Zorgdoc Nederland BV beheerde computer(s) die bereikbaar is vanaf het internet, met daarop geïnstalleerd Zorgdoc en overige programmatuur noodzakelijk om de Dienst te kunnen leveren.

1.12 Website: de website van Zorgdoc.

1.13 Zorgdoc: de door Zorgdoc Nederland BV geëxploiteerde standaard softwareapplicatie die is geïnstalleerd op de Server waarmee een de Gebruiker of een Hulpverlener Zorggegevens online kan (doen) verwerken en waarmee de Andere Informatie wordt verschaft, een en ander met de functionaliteiten zoals beschreven op de Website.

1.14 Zorggegevens: gegevens van een Patiënt over voorgeschreven geneesmiddelen, over het gebruik van geneesmiddelen, over aandoeningen waaraan hij/zij lijdt, over allergieën, als ook informatie over de behandelaars en de ondersteunende natuurlijke personen die betrokken zijn bij een behandeling en andere voor de juiste verwerking van gegevens over het geneesmiddelengebruik relevante persoonsgegevens van die Patiënt.


Artikel 2. Levering van de Dienst

2.1 Zorgdoc Nederland BV zal de Gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen via een beveiligde internetverbinding die loopt over het publieke Internet. Hiertoe zal Zorgdoc Nederland BV aan de Gebruiker het internetadres van de Server verstrekken. Zorgdoc Nederland BV voorziet de Dienst en Zorgdoc van een authenticatiesysteem waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot de Dienst en Zorgdoc.

2.2 Zorgdoc Nederland BV garandeert dat de Dienst op vakbekwame wijze wordt uitgevoerd, zo nauwkeurig mogelijk voldoet aan de in de Overeenkomst aangegeven eigenschappen en wordt verricht in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

2.3 Zorgdoc Nederland BV zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Dienst voor de Gebruiker te realiseren, maar kan niet garanderen dat de Dienst continu, zonder onderbrekingen, beschikbaar zal zijn voor de Gebruiker.


Artikel 3. Zorgdoc, eigenschappen, updates en nieuwe versies

3.1 Voor de duur van de Overeenkomst verleent Zorgdoc Nederland BV aan de Gebruiker een niet exclusief recht op gebruik van Zorgdoc onder de voorwaarden van de Overeenkomst.

3.2 Zorgdoc Nederland BV garandeert dat Zorgdoc geschikt zal zijn voor normaal gebruik met inachtneming van de eigenschappen zoals aangegeven in de Overeenkomst.

3.3 De in Zorgdoc verstrekte Andere Informatie over de samenstelling, werking en het gebruik van de geneesmiddelen en over combinaties van geneesmiddelen is gebaseerd op de door Z-Index samengestelde G-standaard, de door Vektis BV samengestelde zorgverlenersdatabase, de door het CIBG onderhouden BIG-register met daarin alle geregistreerde zorgverleners in Nederland, de informatie over zorginstanties van Zorgatlas en op de studie van medicijnen en op ervaring in de behandeling met geneesmiddelen. De Andere Informatie is slechts algemeen van aard en heeft geen betrekking op een individuele Patiënt of een groep van Patiënten, in die zin dat deze informatie in Zorgdoc automatisch wordt gekoppeld aan de ingevoerde gerelateerde Zorggegevens. Zorgdoc Nederland BV verandert niets aan de inhoud van de bedoelde G-standaard en database. Zorgdoc Nederland BV spant zich ervoor in de juiste en ter zake relevante informatie uit deze bronnen in Zorgdoc te presenteren, maar kan niet garanderen dat de verstrekte Andere Informatie altijd juist, relevant of volledig is. Zorgdoc Nederland BV is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden in de Andere Informatie.

3.4 Zorgdoc Nederland BV zal zich inspannen om Zorgdoc zoveel mogelijk up-to-date te houden met inachtneming van de technische ontwikkelingen, de externe databases waar Zorgdoc gebruik van maakt en de geldende wet- en regelgeving en om eventuele updates en nieuwe versies binnen redelijke tijd na het ter beschikking komen daarvan online beschikbaar te stellen voor de Gebruiker.

3.5 Zorgdoc Nederland BV kan Zorgdoc uitbreiden met extra optionele functionaliteit en aanvullende diensten voor de Gebruiker. Zorgdoc Nederland BV zal de Gebruiker daarover informeren. Zorgdoc Nederland BV behoudt zich het recht voor aanvullende voorwaarden, waaronder de verplichting tot het betalen van een gebruiksvergoeding, te verbinden aan het gebruik van de optionele functionaliteit en/of de aanvullende diensten. Zorgdoc Nederland BV zal in dat geval de betreffende aanvullende voorwaarden steeds duidelijk specificeren. De Gebruiker is niet verplicht tot het afnemen van de betreffende optionele functionaliteit en/of de aanvullende diensten.


Artikel 4. Inschakeling derden

4.1 Zorgdoc Nederland BV is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen. Zorgdoc Nederland BV zal de aldus door haar ingeschakelde derden dezelfde verplichtingen opleggen als zij in het kader van deze Overeenkomst voor de desbetreffende verwerkingen van persoonsgegevens jegens de Gebruiker op zich neemt, teneinde te waarborgen dat geheimhouding en beveiliging tegen misbruik van persoonsgegevens bij deze derden ook voldoende gegarandeerd is.


Artikel 5. Voorwaarden voor gebruik van de Dienst en Zorgdoc

5.1 Voor het gebruik van de Dienst, Zorgdoc en de aanvullende diensten van Zorgdoc Nederland BV dient de Gebruiker te beschikken over een internetverbinding en een geïnstalleerde web-browser.

5.2 Gebruik van de Dienst en Zorgdoc door de Gebruiker is alleen mogelijk op basis van het door Zorgdoc Nederland BV voorziene authenticatiesysteem om toegang te krijgen tot de Dienst en Zorgdoc. Voor verwerking van bepaalde gegevens is het mogelijk om een tijdelijk account te gebruiken dat na een dag wordt verwijderd uit het systeem.

5.3 De Gebruiker zal de door Zorgdoc Nederland BV aan hem verstrekte authenticatiemiddelen ten behoeve van het verkrijgen van toegang tot de Dienst en Zorgdoc geheimhouden. De Gebruiker is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van de aan hem verstrekte authenticatiemiddelen. Zorgdoc Nederland BV mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich met een geschikt authenticatiemiddel aanmeldt ook daadwerkelijk een door de Gebruiker geautoriseerd gebruiker is om namens de Gebruiker zich via de Dienst toegang te verschaffen tot Zorgdoc en Zorgdoc te gebruiken Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat zijn, door Zorgdoc Nederland BV aan hem verstrekte, authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden of anderszins worden misbruikt, zal de Gebruiker Zorgdoc Nederland BV daarvan onmiddellijk in kennis stellen, waarna Zorgdoc Nederland BV de toegang tot Zorgdoc via die authenticatiemiddelen onmiddellijk zal blokkeren.

5.4 Zorgdoc Nederland BV behoudt zich het recht voor, in de situaties dat zij verwerkingsverantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens (zie artikel 11 hierna) de als gevolg van onbevoegd gebruik of misbruik in Zorgdoc opgeslagen gegevens te verwijderen en aangebrachte wijzigingen in de gegevens in Zorgdoc ongedaan te maken of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Zorgdoc Nederland BV in die gevallen aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het verwijderen van gegevens of het onmogelijk maken van de toegang daartoe.


Artikel 6. Verantwoordelijkheden van de Gebruiker voor gebruik Dienst en Zorgdoc

6.1 De Gebruiker is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor:

 • Het gebruik dat hij/zij maakt van de Dienst;

 • de door hem/haar opgeslagen en aangebrachte wijzigingen in en toevoegingen aan de Zorggegevens in Zorgdoc;

 • alle andere door of in opdracht van hem/haar verrichte vormen van beheer van de Zorggegevens in Zorgdoc en daarbuiten;

 • de (inhoud van) eventuele communicatie die middels de Dienst of aanvullende diensten plaatsvindt tussen Gebruiker/Patiënt en Hulpverlener.

6.2 De Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij in Zorgdoc geen onrechtmatige, onjuiste of onvolledige gegevens verwerkt of anderszins in het kader van het gebruik van de Dienst en Zorgdoc schadelijk handelt jegens de Patiënt of derden.

6.3 Zorgdoc Nederland BV is niet aansprakelijk voor de onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van (de inhoud van) de met behulp van de Dienst in Zorgdoc opgeslagen Zorggegevens en (inhoud van) eventuele communicatie die via de Dienst plaatsvindt en evenmin voor de wijzigingen in, toevoegingen aan en/of het gebruik of andere verwerking van Zorggegevens en de beschikbare Andere Informatie.

6.4 Inzage in en iedere andere vorm van verwerking van de Zorggegevens in Zorgdoc door de Gebruiker, niet zijnde de Patiënt zelf, is alleen toegestaan indien en voor zover de betrokken Patiënt daarvoor zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Op grond van het Autorisatieprotocol heeft de Gebruiker alleen toestemming van de Patiënt om Zorggegevens te verwerken indien en voor zover de Patiënt Zorgdoc zo ingesteld heeft dat de Gebruiker toegang tot die gegevens heeft en van uitdrukkelijke toestemming voor die verwerking blijkt.


Artikel 7. Opschorting levering Dienst

7.1 Zorgdoc Nederland BV behoudt zich het recht voor de toegang tot de Dienst via de authenticatiemiddelen van de Gebruiker ogenblikkelijk en zonder voorafgaande waarschuwing (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken zodra Zorgdoc Nederland BV weet of reden heeft te vermoeden dat de door Zorgdoc Nederland BV aan de Gebruiker verstrekte authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden of anderszins worden misbruikt. Zorgdoc Nederland BV zal in voorkomend geval de Gebruiker hierover zo spoedig mogelijk informeren.


Artikel 8. Onderhoud en support

8.1 Zorgdoc Nederland BV behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst, Zorgdoc en/of de Server. Zorgdoc Nederland BV zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en de Gebruiker tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Zorgdoc Nederland BV zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Gebruiker gehouden zijn.

8.2 Zorgdoc Nederland BV is niet verplicht de Klant ondersteuning te bieden bij het gebruik van de Dienst en Zorgdoc. Indien en voor zover Zorgdoc Nederland BV middels een helpdesk of anderszins ondersteuning aanbiedt aan de Klant bij het gebruik van de Dienst en Zorgdoc, dan zal Zorgdoc Nederland BV zich inspannen om eventuele vragen over het gebruik van de Dienst en Zorgdoc, adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Zorgdoc Nederland BV kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.


Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten komen toe en blijven berusten bij Zorgdoc Nederland BV en/of haar licentiegevers.

9.2 Zorgdoc Nederland BV verleent hierbij aan de Gebruiker voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie om de Dienst en Zorgdoc te gebruiken met inachtneming van de bepalingen van de Overeenkomst. Gebruik van de Dienst en Zorgdoc anders dan aangegeven in de Overeenkomst is niet toegestaan.

9.3 In het geval dat op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat Zorgdoc inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden, dan is Zorgdoc Nederland BV gerechtigd de Dienst te staken zonder in dat kader op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn jegens de Gebruiker.

9.4 Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag de Gebruiker Zorgdoc niet verveelvoudigen, openbaar maken, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het de Gebruiker niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van Zorgdoc te verwijderen of te omzeilen.


Artikel 10. Privacy / verwerking van persoonsgegevens

10.1 Het gebruik van de Dienst en Zorgdoc brengt de verwerking van persoonsgegevens mee, waaronder begrepen het verwerken van persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de Patiënten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en mogelijk overige (gezondheids)wetgeving is op deze verwerkingen van toepassing.

10.2 Indien en zodra de Patiënt, of diens gemachtigde, met de Dienst zich via rechtmatig gebruik van de daartoe met de Dienst geboden technische voorziening en op basis van de Overeenkomst toegang tot zijn/haar Zorggegevens verschaft of die gegevens in Zorgdoc opslaat wordt Zorgdoc Nederland BV vanaf dat moment de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen door die Patiënt of diens gemachtigden van die persoonsgegevens, onverminderd een mogelijke rol als medeverantwoordelijke van de Hulpverlener in de zin van artikel 10.4.

10.3 De Gebruiker, voor zover deze is aan te merken als Patiënt, geeft hierbij aan Zorgdoc Nederland BV de uitdrukkelijke toestemming om zijn/haar Zorggegevens te verwerken in het kader van de Overeenkomst en overeenkomstig de doeleinden zoals gespecificeerd in het privacyverklaring die is gepubliceerd op de Website.

10.4 Indien en voor zover Zorgdoc Nederland BV in opdracht van de Hulpverlener Zorggegevens verwerkt in Zorgdoc ten behoeve van de uitwisseling van Zorggegevens tussen de Hulpverlener en de Patiënt, bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, het uploaden of het downloaden van Zorggegevens of het klaarzetten van een kopie van Zorggegevens om die gegevens voor de betrokken Patiënt via de Dienst voor hem/haar toegankelijk te maken is Zorgdoc Nederland BV in relatie tot die verwerkingen van persoonsgegevens medeverwerkingsverantwoordelijke, naast de Hulpverlener.

10.5 De Patiënt kan overeenkomstig het Autorisatieprotocol in Zorgdoc één of meer derden (hetzij Hulpverleners, hetzij andere Gebruikers) machtigen om zijn/haar Zorggegevens in te zien dan wel anderszins te verwerken en om instellingen van Zorgdoc te beheren. Voor zover in dat kader gegevens worden uitgewisseld met Hulpverleners, dan kan de betreffende gegevensuitwisseling plaatsvinden via een netwerk van een derde waarop de betreffende Hulpverlener is aangesloten (zoals het Landelijk Schakelpunt). De Patiënt geeft hierbij aan Zorgdoc Nederland BV. toestemming om de overeenkomstig het Autorisatieprotocol gemachtigde derde(n) (andere Gebruikers of Hulpverleners), met in achtneming van eventuele door de Patiënt gekozen voorwaarden/beperkingen en – voor zover van toepassing – via de door de Hulpverlener(s) gebruikte externe netwerken, toegang te verlenen tot (afhankelijk van de betreffende machtiging) zijn Zorggegevens en/of de instellingen van Zorgdoc. De Patiënt kan een eenmaal gegeven machtiging op ieder moment weer intrekken middels het Autorisatieprotocol of door contact op te nemen met Zorgdoc Nederland BV.

10.6 Indien en voor zover de Gebruiker de Dienst en Zorgdoc op basis van een machtiging gebruikt voor het verwerken van Zorggegevens van een Patiënt, niet zijnde de Gebruiker zelf, dan staat de Gebruiker er jegens Zorgdoc Nederland BV voor in dat de betreffende Patiënt zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de betreffende persoonsgegevensverwerkingen.

10.7 Zorgdoc Nederland BV zal passende technische en organisatorische maatregelen (laten) nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

10.8 Zorgdoc Nederland BV zal de Zorggegevens geheimhouden en niet, behoudens toestemming van de Patiënt of diens gemachtigde dan wel op uit hoofde van een verplichting uit een wettelijk voorschrift, verstrekken aan enige derde. Zorgdoc Nederland BV draagt er zorg voor dat medewerkers die onder haar gezag staan slechts toegang hebben tot de Zorggegevens voor zover zij daartoe door Zorgdoc Nederland BV zijn geautoriseerd en dat voor een goede dienstverlening in het kader van Zorgdoc noodzakelijk is. Zorgdoc Nederland BV zal alle medewerkers die handelen onder het gezag van Zorgdoc Nederland BV en toegang hebben tot de Zorggegevens een schriftelijke geheimhoudingsverklaring laten tekenen, zullen geheimhouding op grond waarvan zij zich verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij in het kader van Zorgdoc kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

10.9 In Zorgdoc houdt Zorgdoc Nederland BV een logboek bij van alle in Zorgdoc verwerkte Zorggegevens en Andere Informatie en van alle handelingen van individuele gebruikers die in Zorgdoc plaatsvinden. De gegevens in dit logboek worden door Zorgdoc Nederland BV bewaard gedurende een periode van 20 jaar, tenzij de Overeenkomst voordien eindigt. In dat geval bepaalt de betrokken Klant of zijn/haar Zorggegevens nadien bewaard blijven.


Artikel 11. Nood-inlogcode

11.1 Aan Hulpverleners waarmee Zorgdoc Nederland BV een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot het gebruik van de Dienst en Zorgdoc wordt door Zorgdoc Nederland BV een instellingspecifieke nood-inlogcode verstrekt waarmee zonder toestemming van de Patiënt Zorggegevens van de Patiënt die zijn opgeslagen in Zorgdoc kunnen worden ingezien. De code mag door de betreffende Hulpverlener op grond van de betreffende overeenkomst alleen worden gebruikt voor zover kennisname van de Zorggegevens noodzakelijk is in verband met de verrichting van handelingen op het gebied van de geneeskunst die kennelijk onverwijld, zonder dat er tijd is voor het vragen van toestemming, nodig is om ernstig nadeel voor de Patiënt te voorkomen.

11.2 Zorgdoc Nederland BV zal het gebruik van de nood-inlogcode registreren en aan de Gebruiker kenbaar maken wanneer hem betreffende Zorggegevens middels een nood-inlogcode door Hulpverleners zijn ingezien.

11.3 Zorgdoc Nederland BV zal bij het gebruik van de nood-inlogcode slechts Zorggegevens van de Patiënt aan de Hulpverlener(s) verstrekken indien en voor zover de Gebruiker (al dan niet namens de Patiënt) de uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verstrekking bij het gebruik van de nood-inlogcode overeenkomstig dit artikel. De Gebruiker kan de betreffende toestemming altijd op ieder moment vrij en kosteloos weer intrekken.


Artikel 12. Data back-ups

12.1 Zorgdoc Nederland BV zal dagelijks een volledige back-up van de in Zorgdoc opgeslagen data (doen) maken ter beveiliging tegen verlies van die data. De back-up zal beveiligd worden opgeslagen op één of meerdere aparte servers van Zorgdoc Nederland BV, die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de Dienst en die fysiek op een andere locatie staan dan de Server.

12.2 Aldus in back-up opgeslagen data worden door Zorgdoc Nederland BV bewaard gedurende twee weken.


Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 De totale aansprakelijkheid van Zorgdoc Nederland BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade, van welke aard ook, tot maximaal € 10.000,–.

13.2 De aansprakelijkheid van Zorgdoc Nederland BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Gebruiker Zorgdoc Nederland BV deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Zorgdoc Nederland BV ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zorgdoc Nederland BV in staat is adequaat te reageren.


Artikel 14. Overmacht

14.1 Zorgdoc Nederland BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: stroomstoring, uitval van internet- en/of telecommunicatieverbindingen, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door toeleveranciers van Zorgdoc Nederland BV of door Zorgdoc Nederland BV ingeschakelde derden, de uitbraak van vijandigheden, rellen en oorlog, terroristische aanslagen, brand, explosies, overstromingen, alsmede iedere andere situatie waarop Zorgdoc Nederland BV feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.


Artikel 15. Duur en beëindiging

15.1 De Overeenkomst vangt aan op de Ingangsdatum en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen kunnen de Overeenkomst per aangetekende brief opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand.

15.2 De Overeenkomst met de Gebruiker die tevens Patiënt is (die dus zijn/haar eigen gegevens beheert) eindigt direct van rechtswege bij het overlijden van de betreffende Patiënt.

15.3 Zodra Zorgdoc Nederland BV. kennis krijgt van het overlijden van de Patiënt, zal zij de toegang tot zijn/haar Zorggegevens in Zorgdoc zo spoedig mogelijk onmogelijk maken, zowel voor de houder van de aan de Patiënt verstrekte authenticatiemiddelen als voor de tot op dat moment gemachtigde derden.

15.4 Voor zover de Gebruiker bij diens overlijden, op basis van een machtiging, toegang heeft tot Zorggegevens van een of meer Patiënten, zal Zorgdoc Nederland BV de toegang tot de betreffende Zorggegevens van die Patiënten zo spoedig mogelijk nadat zij kennis krijgt van het overlijden van de Gebruiker onmogelijk maken.


Artikel 16. Contractovername/overdracht

16.1 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Zorgdoc Nederland BV en de Gebruiker kunnen niet door de Gebruiker worden overgedragen aan een derde.

16.2 Zorgdoc Nederland BV behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in volle omvang aan een derde over te dragen. De Gebruiker erkent dit voorbehoud van Zorgdoc Nederland BV en aanvaardt reeds nu voor alsdan een dergelijke overdracht door Zorgdoc Nederland BV. Zorgdoc Nederland BV zal in een voorkomend geval de Gebruiker ten minste drie maanden voorafgaand aan de overdracht bij brief informeren, waarbij Zorgdoc Nederland BV ook zal aangeven per welke datum de overdracht wordt afgerond. De Gebruiker heeft in voorkomend geval het recht de Overeenkomst tot aan de datum van overdracht kosteloos te ontbinden middels een schriftelijke ontbindingsverklaring, tenzij de overdracht van rechten en verplichtingen plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe zowel die verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren.


Artikel 17. Wijzigingen, aanvullingen en conversie

17.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden overeengekomen.


Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 De Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, alsmede alle daaraan gerelateerde verbintenissen, worden beheerst door Nederlands recht.

18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en de verbintenissen die daaraan gerelateerd zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.

Algemeen

De ontwikkelaar van deze website (Zorgdoc Nederland BV) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar informatie en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft, vertrouwelijk worden behandeld.

Wanneer u via deze website informatie ingeeft of wanneer u informatie via de website beschikbaar stelt aan derden, zullen wij uw gegevens alleen gebruiken om op een snelle en zorgvuldige manier de informatie op de door u gewenste wijze te verwerken.

In geen ander geval, behoudens wanneer Zorgdoc Nederland BV daartoe op grond van de wet, een rechterlijk bevel of een bevel van het daartoe bevoegde gezag verplicht is, worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.


1. Waarom verwerken wij uw gegevens?

Zorgdoc Nederland BV maakt het voor iedereen mogelijk om op een veilige en makkelijke manier het eigen medicatiedossier in te zien en te gebruiken. Dit wordt gedaan via het aanbieden van een online persoonlijke gezondheidsomgeving, ofwel een PGO. Dit systeem wordt beheerd en onderhouden door Zorgdoc Nederland B.V.

Het gebruiken van de diensten van Zorgdoc Nederland BV is altijd een eigen keus.

Indien ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten, hebben wij enkele persoonsgegevens van u nodig om de dienstverlening mogelijk te maken.


2. Welke gegevens worden er verwerkt?

Zorgdoc Nederland BV verwerkt in het kader van Zorgdoc de volgende persoonsgegevens:

 • naam-, adres en woonplaatsgegevens, telefoonnummer;

 • e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres;

 • geboortedatum;

 • gegevens over medicijngebruik;

 • gegevens over allergieën;

 • gegevens over wie uw zorgverleners zijn;

 • gegevens over medische aandoeningen;

 • gegevens over situaties die op u of uw medicijnen van invloed kunnen zijn;

 • uw burgerservicenummer (BSN), voor zover er daartoe een specifieke opdracht van een zorgverlener of zorginstelling bestaat waarmee u een relatie heeft.


3. Wat gebeurt er met uw gegevens?

U bepaalt zelf wat er gebeurt met de gegevens die u invoert. U kunt zelf uw medicijngebruik bijhouden en u krijgt van het systeem informatie over die medicijnen en combinaties van medicijnen. U verwijdert informatie die u niet meer van toepassing acht. Dat kan overal ter wereld waar u toegang heeft tot internet.

De overige gegevens blijven net zo lang in het Zorgdocdossier bewaard als dat u klant bij Zorgdoc bent. Zodra u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten, worden op uw verzoek uw persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderd van onze systemen.

Als u gegevens opvraagt zonder account aan te maken in een tijdelijk account en na ontvangst van de gegevens geen definitief account aanmaakt worden de gegevens na een dag verwijderd uit het system. Ook zijn de gegevens niet meer bereikbaar als u uw browser afsluit.

Als u niemand machtigt (zie 5. Machtigingen) dan kan niemand bij de gegevens, behalve Zorgdoc Nederland BV zelf. Zorgdoc Nederland BV slaat in dit geval enkel uw gegevens op, de gegevens worden verder niet verwerkt behalve in gegevensaggregaties (zie Aggregaties).

U kunt opdracht geven tot het afdrukken van gegevens. U kunt de betreffende afdruk uiteraard houden voor uw eigen gebruik. U kunt er ook voor kiezen de afgedrukte gegevens ter beschikking te stellen van een zorginstelling of zorgverlener, zodat zij ook de beschikking hebben over uw actuele gegevens.


4. Bescherming

Zorgdoc Nederland B.V. volgt de richtlijnen van de NEN 7510:2017 en het MedMij-afsprakenstelsel om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Deze normen stellen strenge eisen aan de organisatie, en omvatten vele maatregelen die genomen moeten worden.

Zo worden de gegevens opgeslagen op servers in beveiligde netwerken in een versleutelde vorm; zonder sleutel zijn de gegevens niet in te zien. De sleutel van de gegevens wordt beheerd door Zorgdoc Nederland BV.

Ieder transport van gegevens vindt ook in versleutelde vorm plaats via HTTPS en verloopt via een zogenaamde GZN (Goed beheer zorgnetwerk). De servers van het netwerk staan in beveiligde datacentra binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en worden gemonitord. Er is een server buiten het netwerk, maar binnen de EER, die uitsluitend met de servers binnen het netwerk communiceert en de gegevens van de servers kopieert in hun versleutelde vorm in het kader van het maken van back-ups.


5. Machtigingen Als gebruiker kunt u andere personen, privépersonen of zorgverleners, of instellingen machtigen. U bepaalt zelf wat die machtiging inhoudt. Het kan zijn dat de gemachtigden alleen kunnen kijken of dat de gemachtigden ook gegevens uit uw dossier en/of instellingen met betrekking tot het gebruik van Zorgdoc kunnen veranderen. U kunt echter te allen tijde die machtiging intrekken of wijzigen.

5.1 Door u verstrekte doorlopende machtiging

In het geval dat een zorgverlener of zorginstelling u aan wilt melden bij Zorgdoc, dan zal deze toestemming aan u vragen om toegang te krijgen tot uw gegevens in onze systemen. Op basis van die toestemming zal Zorgdoc Nederland BV een machtiging instellen, zodat uw zorginstelling direct na aanmelding toegang krijgt tot uw gegevens die in het dossier zijn opgeslagen.

Ook kan de zorgverlener of zorginstelling u bij het aanmelden vragen om uw burgerservicenummer (BSN) te geven, zodat dit BSN ten behoeve van die zorgverlener/zorginstelling aan uw dossier gekoppeld kan worden. Uw BSN zal slechts in opdracht van zorgverleners gebruikt worden. U kunt echter te allen tijde alle openstaande machtigingen, waaronder dus ook machtigingen die bij het aanmelden zijn aangemaakt, intrekken of wijzigen. Als u niets doet blijft die instelling gemachtigd zoals u dat met hen hebt afgesproken.

5.2 Op verzoek van zorginstelling

Wanneer uw zorgverlener of zorginstelling een Zorgdocdossier voor u heeft aangemaakt in het kader van een bezoek aan die zorgverlener of zorginstelling, dan is die zorgverlener of zorginstelling automatisch gemachtigd en kan daarmee in uw dossier kijken en het dossier eventueel bijwerken.

Wanneer u zelf een Zorgdoc-account heeft, dan kunt u te allen tijde die machtiging aan de zorgverlener of zorginstelling intrekken of wijzigen.

5.3 Verdere verwerking door de zorginstelling

De zorginstellingen en zorgaanbieders verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacy statement. U kunt dit/deze statement(s) vinden op de websites van de zorginstellingen en zorgaanbieders.


6. Noodscenario

U kunt een toegangscode afdrukken waarmee u anderen, zoals instellingen of ambulancepersoneel, eenmalig toegang geeft tot uw gegevens. De code kan ook aan een zorgverlener worden gegeven, maar u kunt de code bijvoorbeeld ook aan een familielid of aan buren verstrekken. Door het geven van de toegangscode aan een derde geeft u aan die persoon een machtiging om uw dossier in noodgevallen in te zien. Die toegangscode is slechts beperkt geldig en vervalt korte tijd (24 uur) na het eerste gebruik.

Zorgdoc Nederland BV zal aan degene die in het bezit is van een geldige code toegang verschaffen tot uw dossier. U dient dan ook zelf zorgvuldig te kiezen aan wie u de toegangscode verstrekt. U kunt altijd een eenmaal gegenereerde toegangscode weer intrekken, bijvoorbeeld wanneer u vermoedt dat een (oude) toegangscode in verkeerde handen is gevallen. Bij deze vorm van toegangsverschaffing kan niet eenduidig worden vastgesteld wie er het dossier bekijkt, aangezien diegene zich niet hoeft te legitimeren op het systeem om de hulpverlening niet te hinderen. Wel wordt op dat moment gevraagd naar de naam van de persoon die inlogt, zodat er achteraf eventueel nog terug te zoeken is wie er heeft gekeken.


7. Aanmelding door een zorginstelling of zorgverlener

U kunt aan uw zorgverlener of zorginstelling toestemming geven om, namens u, u als klant bij Zorgdoc aan te melden.

In dat geval zal de instelling ook toestemming aan u vragen om toegang te krijgen tot uw gegevens in onze systemen. Op basis van die toestemming zal Zorgdoc Nederland BV een machtiging instellen (zie Machtigingen), zodat uw zorginstelling direct na aanmelding toegang krijgt tot uw gegevens die in het dossier zijn opgeslagen. Ook kan de zorgverlener of zorginstelling u bij het aanmelden vragen om uw burgerservicenummer (BSN) te geven, zodat dit BSN ten behoeve van die zorgverlener/zorginstelling aan uw dossier gekoppeld kan worden. Uw BSN zal slechts in opdracht van zorgverleners gebruikt worden.

U kunt echter te allen tijde alle openstaande machtigingen, waaronder dus ook machtigingen die bij het aanmelden zijn aangemaakt, intrekken of wijzigen (zie Machtigingen). Als u niets doet blijft die instelling gemachtigd zoals u dat met hen hebt afgesproken.


8. Cookies

Op de Zorgdocsite worden beperkt cookies gebruikt. Er is sprake van vier cookies, die alle vier noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website:

Er is een cookie dat ingesteld wordt nadat u inlogt dat een zogenaamde sessiesleutel bevat. Aan de hand van de sessiesleutel kan Zorgdoc vaststellen dat u reeds bent ingelogd en wie u bent. Dit cookie wordt gewist als u uitlogt op de site of als u uw browser afsluit.

Er is een tweede cookie dat altijd ingesteld wordt zodra u de site bezoekt dat een zogenaamde CSRF sleutel bevat. Aan de hand van de CSRF sleutel kan Zorgdoc voorkomen dat de site verzoeken afhandelt die u niet zelf geïnitieerd heeft. Dit is een technisch hulpmiddel tegen misbruik door kwaadwillenden. Dit cookie wordt gewist als u uw browser afsluit.

Er is een derde cookie dat de naam van de taal bevat waarin u de pagina’s van Zorgdoc wilt bekijken. Dit cookie wordt uitsluitend ingesteld als u van taal verandert tijdens uw bezoek aan de site. Het cookie wordt nooit gewist door de site; u kunt het wel zelf wissen met behulp van het geëigende instellingenscherm in uw browser.

Er is een vierde cookie dat gebruikt wordt om een machtiging te realiseren tussen uw eigen dossier en dat van een andere persoon als de situatie zich voordoet dat u voor een ander een dossier aanmaakt om hem of haar daarmee behulpzaam te zijn. Dit cookie wordt gewist nadat de machtiging gerealiseerd is.

Tot slot plaatst Zorgdoc een beveiligingscookie op uw apparaat wanneer u voor het eerst inlogt op uw PGO via 2FA (2-factor authenticatie). Deze cookie zorgt ervoor dat u voor de volgende keer dat u via dit apparaat inlogt slechts de gebruikersnaam en het wachtwoord in hoeft te voeren.


9. Wetenschappelijk onderzoek

Zorgdoc Nederland BV levert incidenteel persoonsgegevens aan enkele ziekenhuizen, zodat zij deze kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Ook hier zijn uw gegevens volledig geanonimiseerd.

De gegevens die in dit geval geleverd worden aan de ziekenhuizen, zijn altijd gegevens die door het desbetreffende ziekenhuis eerder met Zorgdoc zijn gedeeld. Dit houdt in dat er bij dergelijke verzoeken geen persoonsgegevens worden afgegeven die niet bekend zijn bij de desbetreffende ziekenhuizen.


10. Uw rechten als betrokkene

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene verschillende rechten waar u gebruik van kunt maken ten opzichte van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om de gegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of aan te vullen. In bepaalde gevallen heeft u ook het recht om de hoeveelheid van de verwerkte persoonsgegevens te laten beperken, of in het geheel te laten verwijderen.

In het geval dat u ervoor kiest om niet langer gebruik te maken van de diensten van Zorgdoc, heeft u ook het recht om uw dossier door ons in een draagbaar formaat, zoals een computerbestand, naar u of een andere dienstverlener te laten sturen.

Wanneer u gebruik wilt maken van deze rechten, dan kunt u ons een verzoek sturen via privacy@zorgdoc.nl.


11. Toch nog vragen?

Mocht u verder toch nog vragen hebben over deze privacyverklaring of de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u ons altijd via de contact-informatie op onze site bereiken.

Daarnaast heeft Zorgdoc Nederland een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze kunt u als volgt bereiken:

Per e-mail: privacy@zorgdoc.nl


12. Geschillen

Wij zullen u altijd zo goed mogelijk te woord staan en doen wat wij kunnen om gehoor te geven aan alle vragen of verzoeken die u mocht hebben. In bepaalde gevallen kan het echter voorkomen dat u het niet eens bent met de handelswijze of besluiten van Zorgdoc Nederland B.V. met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

In deze gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om dit te doen kunt u de volgende link volgen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen…

Bron van de informatie en gegevens

De informatie op deze website wordt door Zorgdoc Nederland BV met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Zorgdoc Nederland BV is uitsluitend aansprakelijk voor de correcte verwerking van de gegevens zoals beschreven in de privacyverklaring. Zorgdoc Nederland BV is niet aansprakelijk voor onjuiste invoer van de gegevens die verwerkt worden en Zorgdoc Nederland BV aanvaardt ook overigens geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De op deze website verstrekte informatie over de samenstelling, werking en het gebruik van medicijnen en combinaties van medicijnen is gebaseerd op de door Z-Index samengestelde G-standaard, de database die gebruikt wordt door alle artsen, ziekenhuizen en apothekers en de door Vektis BV samengestelde zorgverlenersdatabase. Zorgdoc Nederland BV verandert niets aan de inhoud van de databases. Zorgdoc Nederland BV spant zich ervoor in de juiste en ter zake relevante informatie uit de G-standaard aan u te presenteren, maar kan niet garanderen dat de verstrekte informatie over medicijnen altijd juist, relevant of volledig is. Raadpleeg voor medische kwesties, zoals vragen of advies over medicijnen en het gebruik daarvan, altijd een arts.


Andere websites

Deze website van Zorgdoc Nederland BV bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Zorgdoc Nederland BV worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Zorgdoc Nederland BV. Zorgdoc Nederland BV geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. Door Zorgdoc Nederland BV kan daarom geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard indien informatie uit een van de databases aanleiding mocht geven tot enigerlei schade.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website berusten bij Zorgdoc Nederland BV en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor gebruik overeenkomstig de doeleinden als beschreven in de gebruiksovereenkomst. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor andere doeleinden, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgdoc Nederland BV.


Privacy-verklaring

Zorgdoc Nederland BV eerbiedigt de privacy van de bezoekers van de website en behandelt de persoonlijke gegevens die de bezoeker van de website aan Zorgdoc Nederland BV verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de privacyverklaring van Zorgdoc Nederland BV.