Zorgdoc is uw persoonlijk gezondheidsdossier, speciaal voor medicatie.
Gemaakt met nieuwe normen voor privacy en gemak.
Maar ook voor contact over medicijnen met alleen uw eigen zorgverleners.

Online direct inzicht
Persoonlijk contact met de zorgverlening

Haal zelf informatie op bij uw zorgverleners.

Meer informatie

Zoek hier antwoorden op uw vragen

Zorgdoc is een medicatiedossier, bedoeld voor iedereen, patiënt of niet. De toegang tot Zorgdoc is beveiligd, maar het is mogelijk een ander privépersoon te machtigen, in het gezin of voor hulp. Het dossier van een kind tot 16 jaar (de wettelijke leeftijdsgrens) kan door een ouder worden beheerd.

Zorgdoc is speciaal gemaakt voor veilige en gemakkelijke samenwerking met zorgprofessionals. Daarvoor moet de patiënt in het eigen dossier eerst toestemming geven voor toegang door die specifieke zorgverleners. Zorgverleners gebruiken daarvoor de applicatie Zorgdoc.PRO, die nodig is om te kunnen aansluiten op het dossier van een patiënt.

Zorgdoc heeft de ambitie de ideale oplossing te ontwikkelen voor veilig en praktisch online gebruik van medicatiegegevens en -dossiers, en die te leveren aan patiënten en zorgverleners in Nederland.

Zorgprofessionals en zorginstellingen betalen voor hun patiënten die Zorgdoc gebruiken. Zij investeren daarin omdat de unieke Zorgdoc werkwijze hun contact met patiënten over medicatie verbetert. Het blijkt dat patiënten die hun eigen medicatiedossier kunnen bijhouden een veel completer overzicht maken, met minder kans op fouten.

Nee, het zou de geloofwaardigheid en het bestaansrecht van Zorgdoc volkomen ondermijnen.

Het business model van Zorgdoc is gericht op de verkoop van licenties aan zorgprofessionals.

Zorgdoc heeft een online software-applicatie (app) ontwikkeld die zorgprofessionals of –instellingen selecteren en aankopen om te gebruiken voor hun contact met de patiënt over het medicatiedossier. Deze zorgprofessionals geloven in de kwaliteit van Zorgdoc. Maar het is ook belangrijk dat patiënten overtuigd raken van de integriteit en kwaliteit. Meer informatie over de eigenschappen, kwaliteit en veiligheid vanuit het perspectief van de patiënt komt aan bod bij andere vragen en antwoorden op deze website. Mochten er specifieke vragen zijn die niet of niet voldoende aan de orde komen, dan wil Zorgdoc die graag beantwoorden en toevoegen aan de website. Veel vragen kan uw zorgverlener beantwoorden.

Patiënten die niet direct overtuigd zijn staat het vanzelfsprekend vrij om Zorgdoc niet te gebruiken of misschien op een later tijdstip te gaan gebruiken.

Ja, dat is mogelijk. Als u een afdruk op papier wilt hebben gebruikt u daarvoor de PDF.

U kunt in uw eigen dossier altijd uw gegevens wissen. Maar het kan zijn dat u in het verleden diezelfde gegevens via een machtiging met uw arts of instelling heeft gedeeld. Informatie die u zo heeft gedeeld blijft wel bestaan in het dossier van uw artsen of instellingen. Zij zijn verplicht uw gegevens te bewaren in hun eigen dossier. Om die reden bestaat Zorgdoc uit twee aparte delen die helemaal onafhankelijk van elkaar kunnen werken.

Patiënten worden doorgaans uitgenodigd door de zorginstelling die Zorgdoc heeft geadopteerd. Dat zijn er steeds meer. Maar bovendien kan iedereen zich zelfstandig aanmelden, zonder tussenkomst van een zorgprofessional.

Hier kunt u zich aanmelden

Als u Zorgdoc gebruikt op uitnodiging van uw zorgverlener of instelling, kunt u uw vragen het beste eerst daar stellen. In alle andere gevallen kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Uzelf en degenen die u machtigt hebben toegang tot uw gegevens.

Ja, overal waar u toegang tot internet kunt krijgen kunt u bij uw gegevens.

Als u denkt dat u ergens niet bij internet kunt, bijvoorbeeld bij verblijf in streken waar u niet zeker bent of u verbinding kunt krijgen, kunt u vlak voor vertrek altijd een uitdraai maken of de uitdraai als PDF opslaan. Zodra u dan weer bereik heeft kunt u uw gegevens weer bijwerken. Verder kunt u andere mensen aanwijzen om het beheer van uw dossier te kunnen doen, bijvoorbeeld een familielid.

DigiD is ontworpen voor het gebruik door (overheids)instellingen. In de gezondheidszorg mag DigiD als toegangssleutel voor het publiek alleen aan een systeem worden verbonden als de zorgverlener een relatie met u heeft en u kan identificeren. Om die reden kunt u soms wel met DigiD inloggen op een zorgportaal met uw medische gegevens van uw ziekenhuis of uw artsenpraktijk.

In Zorgdoc is de situatie omgekeerd en staat niet de zorginstelling maar de patiënt centraal. Een systeem waarin een persoon centraal staat zoals bij Zorgdoc en niet een overheid of instantie, mag geen gebruik maken van DigiD als toegangssleutel. In die toepassing van DigiD is niet voorzien.

Als de overheid of een andere instantie een landelijk werkend toegangssysteem ontwikkelt waarin de burger centraal staat, stelt Zorgdoc zich open om hier bij aan te sluiten als dit het gebruiksgemak bevordert.

Op het scherm van Zorgdoc waar u gewoonlijk inlogt, kunt u aangegeven dat u uw inloggegevens niet meer weet. Volg deze instructies om uw wachtwoord te herstellen.

Het is met Zorgdoc alleen mogelijk informatie te delen met anderen die de patiënt zelf kiest en machtigt voor toegang. Niemand anders heeft toegang tot de met encryptie (versleuteling) beveiligde gegevens. Gemachtigden zullen de zorgprofessionals zijn die de patiënt behandelen. Daarnaast kunnen patiënten voor hulp thuis ook een privépersoon machtigen zoals een familielid.

U kunt elke zorgprofessional machtigen die staat ingeschreven in het BIG-register, de landelijke registratie van het Ministerie van VWS dat duidelijkheid geeft over de bevoegdheid van een zorgverlener. Alleen een zorgverlener die beschikt over Zorgdoc.PRO kan de aansluiting op uw dossier maken.

Omdat alleen zorgprofessionals die beschikken over Zorgdoc.PRO direct profijt hebben van uw machtiging, zal de vraag om uw deelname aan Zorgdoc gevolgd door uw machtiging doorgaans van hen komen. Als u zo’n praktijk of instelling machtigt, dan regelt Zorgdoc dat de medewerkers van die praktijk of instelling toegang krijgen volgens de regels die zij hanteren op het gebied van privacy. Afhankelijk van wat u toestaat kunnen medewerkers uw gegevens dan lezen of ook bewerken. In dat laatste geval kan bijvoorbeeld een medewerker van de praktijk of instelling u helpen met het op orde houden van uw gegevens. De praktijk of instelling machtigen bij een behandeling is logisch omdat u niet vooraf weet, en ook de instelling vaak niet vooraf weet, welke medewerkers van de instelling er allemaal betrokken worden bij uw behandeling.

Het LSP en daaraan vooraf het landelijk EPD zijn compleet andere systemen. Het LSP maakt het mogelijk dat uw gegevens die beheerd worden door uw zorgverleners, met andere zorgverleners onderling kunnen worden uitgewisseld. De patiënt heeft in dat proces geen rol. Maar omdat het wel úw gegevens zijn, moest er wettelijk éénmalig toestemming voor dit gebruik aan u worden gevraagd. Veel mensen hebben die toestemming niet gegeven om verschillende redenen. Zorgdoc heeft de zaak omgedraaid en gaat er van uit dat patiënten wel een rol kunnen en willen spelen in het beheren van hun eigen gegevens. U kunt zelf aan de slag met Zorgdoc en houdt grip op uw eigen gegevens.

Uw toestemming voor uitwisseling via het LSP kan uw zorgverlener nuttige informatie geven. Het LSP biedt informatie uit het dossier van uw eigen zorgverlener aan andere zorgverleners en omgekeerd. De informatie die op het LSP beschikbaar is, vormt een goed vertrekpunt voor een gesprek met u over uw werkelijke gebruik van medicijnen. Als u Zorgdoc gebruikt en u er voor kunt zorgen dat uw dossier actueel blijft, is inzicht in uw medicijngebruik niet alleen beter maar is ook het LSP daarvoor niet meer noodzakelijk.

Uw huisarts en andere gespecialiseerde zorgprofessionals met wie u misschien contact heeft, moeten op de hoogte zijn welke medicijnen u gebruikt. Een specialist schrijft mogelijk een extra medicijn voor en ook uw huisarts moet dat weten. Die informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen heet medicatieoverdracht. Als uw behandeling in het ziekenhuis achter de rug is draagt de instelling de actuele lijst met medicijnen over aan apotheek en huisarts.

Medicatievalidatie kan op twee manieren plaatsvinden. Eén manier is het samen met u nalopen van uw actueel medicatieoverzicht in Zorgdoc om te controleren of het overzicht klopt. De tweede manier is dat de zorgverlener u uitnodigt om thuis zelf door uw medicatieoverzicht te lopen en vervolgens zonder uw aanwezigheid controleert of de resultaten geen vreemde of alarmerende zaken bevat. Dat moet voor het consult of de behandeling begint. Daarna kan de zorgverlener het door u goedgekeurde overzicht opslaan in de systemen van de praktijk of instelling. De validatie wordt ook opgeslagen in Zorgdoc.

Medicatieverificatie is het zelf nalopen van uw medicatieoverzicht in Zorgdoc om te controleren of het overzicht klopt, zonder tussenkomst van een zorgverlener. U kunt zorgen dat een medicatievalidatie beter, nauwkeuriger en sneller verloopt als u zelf uw medicijnen verifieert voordat u naar een zorgverlener toe gaat.

Als u een privépersoon wilt machtigen, moet die zelf over een Zorgdoc dossier beschikken. Uw gemachtigde moet dus eerst zelf een dossier aanmaken, maar voor dat doel hoeft er geen medicatie te worden toegevoegd.

Kinderen tot 12 jaar zijn voor de zorg afhankelijk van hun ouders. Het Zorgdoc dossier voor het kind moet dan bijgehouden worden door de ouders als gemachtigde. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar bestaan in Nederland verschillen tussen de wetten die op kinderen van deze leeftijd betrekking hebben. Zorgdoc hanteert om die reden de strengste variant waarbij het kind niets zelfstandig mag. Ook hier treden de ouders op als gemachtigde. Vanaf 16 jaar mag het kind zelfstandig beslissingen nemen op het gebied van zorg en dus kan een kind van 16 jaar of ouder een eigen Zorgdoc dossier hebben en zelf gemachtigden aanwijzen.

Als een patiënt op uitnodiging van een zorgverlener of zorginstelling een Zorgdoc dossier start, dan maakt de patiënt een eigen dossier aan door de code te gebruiken die de instelling levert. Daarmee wordt de relatie gelegd tussen de instelling en de patiënt.

Het aanmaken van het eigen dossier gebeurt door zelf inloggegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang aan te maken. Vanaf dat moment is er een eigen Zorgdoc dossier van de patiënt, die zelf bepaalt wat er in het dossier gebeurt.

Vervolgens haalt Zorgdoc een kopie van de gegevens op die de instelling aan de patiënt wil geven ter controle en plaatst die in het nieuw aangemaakte dossier. In de praktijk blijkt vaak dat bij de start van een dossier de eerste geplaatste medicatiegegevens van de zorginstelling niet compleet zijn. De patiënt heeft met Zorgdoc de mogelijkheid het dossier online, thuis compleet te maken en in de toekomst bij te houden. Dat is in de lopende behandelrelatie praktisch maar kan ook bij plotselinge medische gebeurtenissen in de toekomst veilig en nuttig blijken te zijn.

Het initiatief voor het aanmaken van een Zorgdoc dossier voor een patiënt komt doorgaans voort uit de behandelrelatie die zorgverlener en patiënt hebben. Maar de patiënt bepaalt zelf of en welke zorgverleners toegang krijgen. De situatie en toestemming kunnen bijvoorbeeld in de toekomst wijzigen.

Zelf kunt u van de actuele gegevens een PDF en afdruk op papier maken en die gebruiken.

Zorgdoc geeft toegang tot alle medicijnen die nu zijn toegelaten op de markt in Nederland. Het kan echter voorkomen dat u een merk-medicijn gebruikt dat op dit moment in Nederland niet meer op de markt is. In dat geval kunt u met Zorgdoc ook zoeken naar medicijnen met dezelfde werkzame stof. Ook medicijnen die u in het buitenland hebt verkregen kunnen op deze manier worden gevonden en toegevoegd.

Overal waar u toegang heeft tot internet kunt u Zorgdoc gebruiken.

Zorgdoc werkt met Nederlandse bestanden van medicijnen, zorgverleners en ziekenhuizen. Als u weet welke stof in het buitenlandse medicijn zit kunt u dit op basis van de stof (maar met wellicht een andere merknaam) toevoegen in Zorgdoc.

Als u wordt uitgenodigd door een instelling die Zorgdoc gebruikt en u machtigt vervolgens uw zorgverleners voor toegang tot uw dossier (lezen en bewerken), dan zal de instelling uw dossier koppelen en vullen met de bij hun bekende actuele gegevens. Bij de start van een dossier scheelt u dat tijd en energie. Als u echter op eigen initiatief zelf een account aanmaakt, zult u toch de eerste keer alle informatie zelf handmatig moeten toevoegen.

Zorgdoc is een op webtechniek gebaseerde applicatie, een web-app. Toegang tot de applicatie gaat via de browser. In de praktijk zijn dus alle apparaten die gebruik maken van een gangbare browser geschikt voor toegang tot Zorgdoc.

Zorgdoc werkt op PC en Mac, met een recente versie van de volgende browsers:

 • Google Chrome
 • Safari
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer 9 of hoger

Zorgdoc werkt op elke smartphone en tablet die gebruik maakt van een gangbare browser.

 • Google Chrome
 • Safari
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer 9 of hoger

De functies van Zorgdoc stellen weinig technische eisen aan de presentatie. Een native app voor smartphone of tablet zou de kwaliteit daarom niet noemenswaardig verbeteren. Bovendien is Zorgdoc als web-app niet afhankelijk van externe partijen als appstores. Niet uitgesloten is dat er in de toekomst functies worden toegevoegd waarvoor het wel noodzakelijk is om gebruik te maken van native apps.

Dat is een standaard functie van browsers op smartphone. Bewaar dan de link van het inlogscherm niet als een gewone bookmark, maar voeg deze via het browsermenu toe aan het startscherm.

De website Zorgdoc.nl plaatst geen cookies voor marketingdoeleinden. Er wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies. Daarvoor hoeft geen toestemming te worden gegeven.

Het technisch ontwerp van Zorgdoc is gebaseerd op het principe ‘security by design’. Dat houdt in dat veiligheid in het ontwerp een centrale plek heeft. Het betekent bijvoorbeeld dat al in het ontwerpproces het testen van veiligheidsaspecten aan bod komt. ‘Security by design’ waarborgt een betrouwbaar en actueel product op het gebied van beveiliging.

Het crypto ontwerp van Zorgdoc gaat om TLS/SSL, in combinatie met de standaard LUKS-encryptie van servers. Zorgdoc voldoet aan de forward-secrecy eisen op TLS niveau. Alle communicate is end-to-end versleuteld. Ook lokaal netwerkverkeer tussen servers is versleuteld. Van beide aspecten van encryptie is documentatie openbaar beschikbaar. Documentatie is dus te herleiden vanuit de certificaten.

De data van Zorgdoc worden geplaatst op eigen servers bij E-Zorg, het landelijke VPN-netwerk (Virtual Private Network) voor de zorg in Nederland. E-Zorg is eigendom van KPN. Het E-Zorg netwerk is een besloten netwerkomgeving dat werkt vanuit een speciaal voor de zorg beveiligd datacentrum, fysiek gescheiden van het openbare internet, in een ruimte in een deel van een KPN datacentrum in Nederland. Gekwalificeerde partijen mogen bij E-Zorg eigen servers plaatsen en deze aansluiten op het E-Zorg netwerk. De data van Zorgdoc staan op servers die het eigendom zijn van Zorgdoc.

Zorgdoc heeft back-up servers in de EU (Frankrijk). In principe kan deze back-up de werking van Zorgdoc overnemen, behalve die zaken die in Nederland via een GZN (goed beheerd zorgnetwerk) moeten lopen, bijvoorbeeld de aansluiting op het LSP. Als het LSP niet beschikbaar is kan de verificatiemodule op dat moment niet volledig werken. Op de overige functies van Zorgdoc heeft de terugval op de back-up geen effect. Het inschakelen van de back-up is een situatie alleen bedoeld voor toepassing in een heel korte periode.

Nee, Zorgdoc publiceert de broncode niet en geeft die ook niet af aan derden.

Zorgdoc is ontwikkeld voor een soepele, veilige, ideale samenwerking tussen patiënt en zorgverlener. Patiënt en zorgprofessional hebben ieder een eigen invalshoek. Maar er is ook een gedeeld belang. Dit heeft geleid tot het principe van Zorgdoc, met als doel beide invalshoeken tot hun recht te laten komen. Zorgverleners kunnen samenwerking met de patiënt tot stand brengen via de professionele Zorgdoc applicaties. Voor dit aspect is er informatie beschikbaar op de website Zorgdoc.PRO

Zorgprofessionals en zorginstellingen gebruiken Zorgdoc in hun beroepspraktijk. Zij hebben die keus na grondige afwegingen gemaakt en investeren daarin omdat Zorgdoc een unieke werkwijze levert die hun contact met patiënten over medicatie verbetert en daarmee de kwaliteit van de zorgverlening.

Die informatie is te vinden op de website Zorgdoc.PRO

Algemene Voorwaarden Zorgdoc Nederland B.V.

Betreffende het online beschikbaar stellen van de Dienst aan Zorggebruikers

Versie 1.3

Wat is Zorgdoc en waarom deze voorwaarden?

De online applicatie Zorgdoc biedt de mogelijkheid zelf online gegevens over voorgeschreven geneesmiddelen, gebruik van geneesmiddelen, allergieën, aandoeningen en andere relevante gezondheidsgegevens bij te houden.

Het dossier bevat privacygevoelige informatie en is dus beveiligd tegen inzage en gebruik door anderen. Wel is het mogelijk om zelf uitgekozen professionele Zorgverleners maar ook privépersonen zoals familieleden, toegang te geven door deze te machtigen. De mogelijkheid die de Dienst aan Zorgverleners biedt om zich door een Zorggebruiker te laten machtigen op een manier die beveiligd, technisch en juridisch voldoet aan de meest recente eisen van de professionele gezondheidszorg in Nederland, is voor Zorgdoc Nederland de reden van bestaan. Die eigenschap maakt het voor Zorgverleners aantrekkelijk om de Dienst te gaan gebruiken bij de behandeling. En dus ook om Zorggebruikers in contact te brengen met de Dienst en ze voor deelname uit te nodigen.

Wat de Dienst anders en beter maakt dan veel andere privacygevoelige software-oplossingen, is het feit dat er twee onafhankelijke delen zijn die alleen met een specifieke koppeling van machtigingen op elkaar kunnen aansluiten. Het deel van de Zorgverlener en het deel van de Zorggebruiker. Het deel van de Zorgverlener is alleen van de Zorgverlener. Het deel van de Zorggebruiker is alleen van de Zorggebruiker.

Voor het toepassen van de Dienst in de gezondheidszorg betekent het dat Zorgverleners en -instellingen investeren in hun eigen deel van de aansluiting. Voor de Zorggebruiker betekent het beschikking over een eigen online software applicatie (app), die met een eigen account zelf wordt beheerd en die niet voortkomt uit, of afhankelijk is van het deel dat Zorgverleners gebruiken. Zorgdoc Nederland levert dus een dienst aan de Zorggebruiker waarbij gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt waarvoor op grond van de privacywetgeving toestemming moet worden gevraagd.

Voor sommige onderdelen van de Dienst is het als Zorggebruiker mogelijk om gegevens te verwerken met een tijdelijk account dat na een dag wordt verwijderd. Dit account wordt automatisch door het systeem aangemaakt indien dat relevant is. De Zorggebruiker hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. De Zorggebruiker heeft altijd de mogelijkheid om het tijdelijke account om te zetten in een doorlopend account.

1. Definities

In deze voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van Zorgdoc Nederland inzake de levering van de Dienst aan Zorggebruikers.

1.2 Andere Informatie: informatie van algemene aard over de effecten van de (combinatie van) geneesmiddelen7, van het gebruik van geneesmiddelen in combinatie met bekende aandoeningen, met toestanden van het lichaam en/of met allergieën, en andere voor de gezondheidszorg relevante informatie van algemene aard.

1.3 Autorisatieprotocol: de in of met de Programmatuur geboden geheel geautomatiseerde systematiek voor verlening van uitdrukkelijke voorafgaande toestemming door de Zorggebruiker aan een Zorgverlener of andere derde voor de verwerking van zijn/haar Zorggegevens.

1.4 Bijlage: een bijlage bij de Overeenkomst.

1.5 Dienst: het op afstand via internet beschikbaar stellen en houden van de Programmatuur, de Andere Informatie en, voor zover vooraf overeengekomen, aanvullende diensten, op de Server, en het ondersteunen daarvan.

1.6 Gebruiker: de natuurlijk persoon die met Zorgdoc Nederland de Overeenkomst heeft gesloten tot gebruik van de Dienst voor het beheer van Zorggegevens van zichzelf (dan is de Gebruiker tevens Zorggebruiker) en/of middels een verkregen machtiging van een ander.

1.7 Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst langs elektronische weg is gesloten.

1.8 Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals onder meer het auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht, alsmede de rechten op knowhow, op de Programmatuur en andere bestanddelen van de Dienst.

1.9 Overeenkomst: de langs elektronische weg gesloten overeenkomst tussen Zorgdoc Nederland en de Gebruiker inzake het door Zorgdoc Nederland aan de Gebruiker verlenen van de Dienst, inclusief de overwegingen en de Bijlagen.

1.10 Programmatuur: de door Zorgdoc Nederland ontwikkelde programmatuur.

1.11 Server: één of meerdere door of ten behoeve van Zorgdoc Nederland beheerde computer(s) die bereikbaar is vanaf het internet, met daarop geïnstalleerd de Programmatuur en overige software noodzakelijk om de Dienst te kunnen leveren.

1.12 Website: de website van Zorgdoc Nederland.

1.13 Zorggebruiker: iedere natuurlijke persoon waarvan Zorggegevens in de Dienst zijn opgeslagen en/of worden verwerkt.

1.14 Zorggegevens: gegevens van een Zorggebruiker over de behandeling van de Zorggebruiker, waaronder voorgeschreven geneesmiddelen, over het gebruik van geneesmiddelen, over aandoeningen waaraan hij/zij lijdt, over allergieën, als ook informatie over behandelaars en de ondersteunende natuurlijke personen die betrokken zijn bij een behandeling en andere voor de juiste verwerking van gegevens over het geneesmiddelengebruik relevante persoonsgegevens van die Zorggebruiker.

1.15 Zorgverlener: een zorgverlener, instelling of voorziening voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening, die in het kader van de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf persoonsgegevens betreffende de gezondheid verwerkt.

2. Levering van de Dienst

2.1 Voor de duur van de Overeenkomst verleent Zorgdoc Nederland B.V., gevestigd te Eindhoven (“Zorgdoc Nederland”), aan de Gebruiker een niet exclusief en niet overdraagbaar recht op gebruik van de Dienst op basis van de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Zorgdoc Nederland zal de Gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen via een beveiligde internetverbinding die loopt over het publieke Internet. Hiertoe zal Zorgdoc Nederland aan de Gebruiker het internetadres van de Server verstrekken. Zorgdoc Nederland voorziet de Dienst van een authenticatiesysteem waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot de Dienst.

2.3 Zorgdoc Nederland garandeert dat de Dienst op vakbekwame wijze wordt uitgevoerd, zo nauwkeurig mogelijk voldoet aan de in de Overeenkomst aangegeven eigenschappen en wordt verricht in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

2.4 Zorgdoc Nederland zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Dienst voor de Gebruiker te realiseren, maar kan niet garanderen dat de Dienst continu, zonder onderbrekingen, beschikbaar zal zijn voor de Gebruiker.

3. De Dienst, eigenschappen, updates en nieuwe versies

3.1 Zorgdoc Nederland garandeert dat de Dienst geschikt zal zijn voor normaal gebruik met inachtneming van de eigenschappen zoals aangegeven in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

3.2 De met de Dienst verstrekte Andere Informatie over de samenstelling, de werking en het gebruik van de geneesmiddelen en over de combinaties van geneesmiddelen is overgenomen uit externe openbaar toegankelijke door zorgverleners algemeen erkende databronnen waaronder de door Z-Index samengestelde G-standaard, de door Vektis BV samengestelde zorgverlenersdatabase, het door CIBG (uitvoeringsorganisatie van Ministerie VWS) onderhouden BIG-register met daarin alle geregistreerde zorgverleners in Nederland en de informatie over zorgverleners uit de Nationale Atlas Volksgezondheid van het RIVM. De Andere Informatie is slechts algemeen van aard en heeft geen betrekking op een individuele Zorggebruiker of een groep van Zorggebruikers, in die zin dat deze informatie in de Dienst automatisch wordt gekoppeld aan de ingevoerde gerelateerde Zorggegevens. Zorgdoc Nederland verandert niets aan de inhoud van de bedoelde G-standaard en database. Zorgdoc Nederland spant zich ervoor in de juiste en ter zake relevante informatie uit deze bronnen in de Dienst te presenteren. Zorgdoc Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden in de Andere Informatie, tenzij en voor zover de Andere Informatie niet afkomstig is uit openbaar toegankelijke door zorgverleners algemeen erkende databronnen.

3.3 Zorgdoc Nederland zal zich inspannen om de Dienst zoveel mogelijk up-to-date te houden met inachtneming van de technische ontwikkelingen, de externe databases waar Zorgdoc Nederland gebruik van maakt en de geldende wet- en regelgeving en om eventuele updates en nieuwe versies binnen redelijke tijd na het ter beschikking komen daarvan online beschikbaar te stellen voor de Gebruiker.

3.4 Zorgdoc Nederland kan de Dienst uitbreiden met extra optionele functionaliteit en aanvullende diensten voor de Gebruiker. Zorgdoc Nederland zal de Gebruiker daarover informeren. Zorgdoc Nederland behoudt zich het recht voor aanvullende voorwaarden, waaronder de verplichting tot het betalen van een gebruiksvergoeding, te verbinden aan het gebruik van de optionele functionaliteit en/of de aanvullende diensten. Zorgdoc Nederland zal in dat geval de betreffende aanvullende voorwaarden steeds duidelijk specificeren. De Gebruiker is niet verplicht tot het afnemen van de betreffende optionele functionaliteit en/of de aanvullende diensten.

4. Inschakeling derden

4.1 Zorgdoc Nederland is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen, mits deze voldoen aan de eisen van deugdelijkheid en deskundigheid die van een goed vakman mogen worden verwacht.

4.2 Zorgdoc Nederland zal de aldus door haar ingeschakelde derden dezelfde verplichtingen opleggen als zij in het kader van deze Overeenkomst voor de desbetreffende verwerkingen van persoonsgegevens jegens de Gebruiker op zich neemt, teneinde te waarborgen dat geheimhouding en beveiliging tegen misbruik van persoonsgegevens bij deze derden ook voldoende gegarandeerd is.

5. Voorwaarden voor gebruik van de Dienst

5.1 Voor het gebruik van de Dienst en de aanvullende diensten van Zorgdoc Nederland dient de Gebruiker te beschikken over een internetverbinding en een geïnstalleerde webbrowser.

5.2 Gebruik van de Dienst door de Gebruiker is alleen mogelijk op basis van het door Zorgdoc Nederland voorziene authenticatiesysteem om toegang te krijgen tot de Dienst. Voor verwerking van bepaalde gegevens is het mogelijk om een tijdelijk account te gebruiken dat na een dag wordt verwijderd uit het systeem.

5.3 De Gebruiker zal de door Zorgdoc Nederland aan hem verstrekte authenticatiemiddelen ten behoeve van het verkrijgen van toegang tot de Dienst geheimhouden. De Gebruiker is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van de aan hem verstrekte authenticatiemiddelen. Zorgdoc Nederland mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich met een geschikt authenticatiemiddel aanmeldt ook daadwerkelijk een door de Gebruiker geautoriseerd gebruiker is om namens de Gebruiker zich toegang te verschaffen tot de Dienst en de Dienst te gebruiken. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat zijn, door Zorgdoc Nederland aan hem verstrekte, authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden of anderszins worden misbruikt, zal de Gebruiker Zorgdoc Nederland daarvan onmiddellijk in kennis stellen, waarna Zorgdoc Nederland de toegang tot de Dienst via die authenticatiemiddelen onmiddellijk zal blokkeren.

5.4 Zorgdoc Nederland behoudt zich het recht voor, in de situaties dat zij verwerkingsverantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens (zie artikel 10 hierna) de als gevolg van onbevoegd gebruik of misbruik in de Dienst opgeslagen gegevens te verwijderen en aangebrachte wijzigingen in de gegevens in de Dienst ongedaan te maken of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Zorgdoc Nederland in die gevallen aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het verwijderen van gegevens of het onmogelijk maken van de toegang daartoe.

6. Verantwoordelijkheden van de Gebruiker voor gebruik Dienst

6.1 De Gebruiker is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor:

 • a. Het gebruik dat hij/zij maakt van de Dienst;

 • b. de door hem/haar opgeslagen en aangebrachte wijzigingen in en toevoegingen aan de Zorggegevens in de Dienst;

 • c. alle andere door of in opdracht van hem/haar verrichte vormen van beheer van de Zorggegevens in de Dienst en daarbuiten;

 • d. de (inhoud van) eventuele communicatie die middels de Dienst of aanvullende diensten plaatsvindt tussen Gebruiker/Zorggebruiker en Zorgverlener.

6.2 De Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij in de Dienst geen onrechtmatige, onjuiste of onvolledige gegevens verwerkt of anderszins in het kader van het gebruik van de Dienst schadelijk handelt jegens de Zorggebruiker of derden.

6.3 Zorgdoc Nederland is niet aansprakelijk voor de onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van (de inhoud van) de in de Dienst opgeslagen Zorggegevens en (inhoud van) eventuele communicatie die via de Dienst plaatsvindt en evenmin voor de wijzigingen in, toevoegingen aan en/of het gebruik of andere verwerking van Zorggegevens en de beschikbare Andere Informatie.

6.4 Inzage in en iedere andere vorm van verwerking van de Zorggegevens in de Dienst door de Gebruiker, niet zijnde de Zorggebruiker zelf, is alleen toegestaan indien en voor zover de betrokken Zorggebruiker daarvoor zijn/haar uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Op grond van het Autorisatieprotocol heeft de Gebruiker alleen toestemming van de Zorggebruiker om Zorggegevens te verwerken indien en voor zover de Zorggebruiker de Dienst zo ingesteld heeft dat de Gebruiker toegang tot die gegevens heeft en van uitdrukkelijke toestemming voor die verwerking blijkt.

7. Opschorting levering Dienst

7.1 Zorgdoc Nederland behoudt zich het recht voor de toegang tot de Dienst via de authenticatiemiddelen van de Gebruiker ogenblikkelijk en zonder voorafgaande waarschuwing (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken zodra Zorgdoc Nederland weet of reden heeft te vermoeden dat de door Zorgdoc Nederland aan de Gebruiker verstrekte authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden of anderszins worden misbruikt. Zorgdoc Nederland zal in voorkomend geval de Gebruiker hierover zo spoedig mogelijk informeren.

8. Onderhoud en support

8.1 Zorgdoc Nederland behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en/of de Server. Zorgdoc Nederland zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en de Gebruiker tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Zorgdoc Nederland zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Gebruiker gehouden zijn.

8.2 Zorgdoc Nederland is niet verplicht de Gebruiker ondersteuning te bieden bij het gebruik van de Dienst. Indien en voor zover Zorgdoc Nederland middels een helpdesk of anderszins ondersteuning aanbiedt aan de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst, dan zal Zorgdoc Nederland zich inspannen om eventuele vragen over het gebruik van de Dienst, adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Zorgdoc Nederland kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.

9. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op de Programmatuur en de Dienst komen toe en blijven berusten bij Zorgdoc Nederland en/of haar licentiegevers. Dit artikel is niet van toepassing op persoonsgegevens en Zorggegevens van Zorggebruikers of andere betrokkenen.

9.2 Zorgdoc Nederland verleent hierbij aan de Gebruiker voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken met inachtneming van de bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Gebruik van de Dienst anders dan aangegeven in de Overeenkomst is niet toegestaan.

9.3 In het geval dat op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de Dienst inbreuk maakt op Intellectuele Eigendomsrechten van derden, dan is Zorgdoc Nederland gerechtigd de Dienst te staken zonder in dat kader op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn jegens de Gebruiker.

9.4 Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, mag de Gebruiker de Dienst of enig onderdeel daarvan niet verveelvoudigen, openbaar maken, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het de Gebruiker niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks-)beperkingen van de Dienst te verwijderen of te omzeilen.

10. Privacy / verwerking van persoonsgegevens

10.1 Het gebruik van de Dienst brengt de verwerking van persoonsgegevens mee, waaronder begrepen het verwerken van persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de Zorggebruikers. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en mogelijk overige (gezondheids)wetgeving is op deze verwerkingen van toepassing. De persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de privacyverklaring van Zorgdoc Nederland.

10.2 Indien en zodra de Gebruiker met de Dienst zich via rechtmatig gebruik van de daartoe met de Dienst geboden technische voorziening en op basis van de Overeenkomst toegang tot zijn/haar Zorggegevens verschaft of die gegevens in de Dienst opslaat wordt Zorgdoc Nederland vanaf dat moment de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen door die Gebruiker van die persoonsgegevens, onverminderd een mogelijke rol als medeverantwoordelijke van de Zorgverlener in de zin van artikel 10.4.

10.3 De Gebruiker, voor zover deze is aan te merken als Zorggebruiker, geeft hierbij aan Zorgdoc Nederland de uitdrukkelijke toestemming om zijn/haar Zorggegevens te verwerken in het kader van de Overeenkomst en overeenkomstig de doeleinden zoals gespecificeerd in de privacyverklaring die via deze link geopend kan worden en is gepubliceerd op de Website.

10.4 Indien en voor zover Zorgdoc Nederland in opdracht van de Zorgverlener Zorggegevens verwerkt in de Dienst ten behoeve van de uitwisseling van Zorggegevens tussen de Zorgverlener en de Zorggebruiker, bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, het uploaden of het downloaden van Zorggegevens of het klaarzetten van een kopie van Zorggegevens om die gegevens voor de betrokken Zorggebruiker via de Dienst voor hem/haar toegankelijk te maken is Zorgdoc Nederland in relatie tot die verwerkingen van persoonsgegevens medeverwerkingsverantwoordelijke, naast de Zorgverlener.

10.5 De Zorggebruiker kan overeenkomstig het Autorisatieprotocol in de Dienst één of meer derden (hetzij Zorgverleners, hetzij andere Gebruikers) machtigen om zijn/haar Zorggegevens in te zien dan wel anderszins te verwerken en om instellingen van de Dienst te beheren. Voor zover in dat kader gegevens worden uitgewisseld met Zorgverleners, dan kan de betreffende gegevensuitwisseling plaatsvinden via een netwerk van een derde waarop de betreffende Zorgverlener is aangesloten (zoals het Landelijk Schakelpunt). De Zorggebruiker geeft hierbij aan Zorgdoc Nederland toestemming om de overeenkomstig het Autorisatieprotocol gemachtigde derde(n) (andere Gebruikers of Zorgverleners), met in achtneming van eventuele door de Zorggebruiker gekozen voorwaarden/beperkingen en – voor zover van toepassing – via de door de Zorgverlener(s) gebruikte externe netwerken, toegang te verlenen tot (afhankelijk van de betreffende machtiging) zijn Zorggegevens en/of de instellingen van de Dienst. De Zorggebruiker kan een eenmaal gegeven machtiging op ieder moment weer intrekken middels het Autorisatieprotocol of door contact op te nemen met Zorgdoc Nederland.

10.6 Indien en voor zover de Gebruiker de Dienst op basis van een machtiging gebruikt voor het verwerken van Zorggegevens van een Zorggebruiker, niet zijnde de Gebruiker zelf, dan staat de Gebruiker er jegens Zorgdoc Nederland voor in dat de betreffende Zorggebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de betreffende persoonsgegevensverwerkingen.

10.7 Zorgdoc Nederland zal de Zorggegevens geheimhouden en niet, behoudens toestemming van de Gebruiker dan wel op uit hoofde van een verplichting uit een wettelijk voorschrift, verstrekken aan enige derde. Zorgdoc Nederland draagt er zorg voor dat medewerkers die onder haar gezag staan slechts toegang hebben tot de Zorggegevens voor zover zij daartoe door Zorgdoc Nederland zijn geautoriseerd en dat voor een goede dienstverlening in het kader van de Dienst noodzakelijk is. Zorgdoc Nederland zal alle medewerkers die handelen onder het gezag van Zorgdoc Nederland en toegang hebben tot de Zorggegevens een schriftelijke geheimhoudingsverklaring laten tekenen, zullen geheimhouding op grond waarvan zij zich verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij in het kader van de Dienst kennisnemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

10.8 In de Dienst houdt Zorgdoc Nederland een logboek bij van alle in de Dienst verwerkte Zorggegevens en Andere Informatie en van alle handelingen van individuele gebruikers die in de Dienst plaatsvinden. De gegevens in dit logboek worden door Zorgdoc Nederland bewaard gedurende een periode van 20 jaar, tenzij de Overeenkomst voordien eindigt. In dat geval bepaalt de betrokken Klant of zijn/haar Zorggegevens nadien bewaard blijven.

11. Nood-inlogcode

11.1 Aan Zorgverleners waarmee Zorgdoc Nederland een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot het gebruik van de Dienst wordt door Zorgdoc Nederland een instellingspecifieke nood-inlogcode verstrekt waarmee zonder toestemming van de Zorggebruiker Zorggegevens van de Zorggebruiker die zijn opgeslagen in de Dienst kunnen worden ingezien. De code mag door de betreffende Zorgverlener op grond van de betreffende overeenkomst alleen worden gebruikt voor zover kennisname van de Zorggegevens noodzakelijk is in verband met de verrichting van handelingen op het gebied van de geneeskunst die kennelijk onverwijld, zonder dat er tijd is voor het vragen van toestemming, nodig is om ernstig nadeel voor de Zorggebruiker te voorkomen.

11.2 Zorgdoc Nederland zal het gebruik van de nood-inlogcode registreren en aan de Gebruiker kenbaar maken wanneer hem betreffende Zorggegevens middels een nood-inlogcode door Zorgverleners zijn ingezien.

11.3 Zorgdoc Nederland zal bij het gebruik van de nood-inlogcode slechts Zorggegevens van de Zorggebruiker aan de Zorgverlener(s) verstrekken indien en voor zover de Gebruiker (al dan niet namens de Zorggebruiker(s) de uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verstrekking bij het gebruik van de nood-inlogcode overeenkomstig dit artikel. De Gebruiker kan de betreffende toestemming altijd op ieder moment vrij en kosteloos weer intrekken.

12. Back-ups

12.1 Zorgdoc Nederland zal dagelijks een volledige back-up van de in de Dienst opgeslagen gegevens (doen) maken ter beveiliging tegen verlies van die gegevens. De back-up zal beveiligd worden opgeslagen op één of meerdere aparte servers van Zorgdoc Nederland, die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de Dienst en die fysiek op een andere locatie staan dan de Server.

12.2 Aldus in back-up opgeslagen gegevens worden door Zorgdoc Nederland bewaard gedurende twee weken.

13. Aansprakelijkheid

13.1 De totale aansprakelijkheid van Zorgdoc Nederland wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade, van welke aard ook, tot maximaal € 10.000,–.

13.2 De aansprakelijkheid van Zorgdoc Nederland wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Gebruiker Zorgdoc Nederland deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Zorgdoc Nederland ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zorgdoc Nederland in staat is adequaat te reageren.

14. Overmacht

14.1 Zorgdoc Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, de uitbraak van vijandigheden, rellen en oorlog, terroristische aanslagen, overstromingen, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door toeleveranciers van Zorgdoc Nederland of door Zorgdoc Nederland ingeschakelde derden voor zover zij zich op overmacht in de zin van dit artikel kunnen beroepen, alsmede stroomstoring, uitval van internet- en/of telecommunicatieverbindingen mits deze situaties geheel buiten de invloedsfeer liggen van Zorgdoc Nederland.

15. Duur en beëindiging

15.1 De Overeenkomst vangt aan op de Ingangsdatum en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. Onverminderd de rechten van Zorgdoc Nederland onder de Overeenkomst, heeft Zorgdoc Nederland de bevoegdheid om de Overeenkomst op te zeggen indien Gebruiker niet voldoet aan de door Zorgdoc Nederland gestelde voorwaarden in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

15.2 De Overeenkomst met de Gebruiker die tevens Zorggebruiker is (die dus zijn/haar eigen gegevens beheert) eindigt direct van rechtswege bij het overlijden van de betreffende Zorggebruiker.

15.3 Zodra Zorgdoc Nederland kennis krijgt van het overlijden van de Zorggebruiker, zal zij de toegang tot zijn/haar Zorggegevens in de Dienst zo spoedig mogelijk onmogelijk maken, zowel voor de houder van de aan de Zorggebruiker verstrekte authenticatiemiddelen als voor de tot op dat moment gemachtigde derden.

15.4 Voor zover de Gebruiker bij diens overlijden, op basis van een machtiging, toegang heeft tot Zorggegevens van een of meer Zorggebruikers zal Zorgdoc Nederland de toegang tot de betreffende Zorggegevens van die Zorggebruikers zo spoedig mogelijk nadat zij kennis krijgt van het overlijden van de Gebruiker onmogelijk maken.

16. Contractovername/overdracht

16.1 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Zorgdoc Nederland en de Gebruiker kunnen niet door de Gebruiker worden overgedragen aan een derde.

16.2 Zorgdoc Nederland behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in volle omvang aan een derde over te dragen. De Gebruiker erkent dit voorbehoud van Zorgdoc Nederland en aanvaardt reeds nu voor alsdan een dergelijke overdracht door Zorgdoc Nederland. Zorgdoc Nederland zal in een voorkomend geval de Gebruiker ten minste drie maanden voorafgaand aan de overdracht bij brief informeren, waarbij Zorgdoc Nederland ook zal aangeven per welke datum de overdracht wordt afgerond. De Gebruiker heeft in voorkomend geval het recht de Overeenkomst tot aan de datum van overdracht kosteloos te ontbinden middels een schriftelijke ontbindingsverklaring, tenzij de overdracht van rechten en verplichtingen plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe zowel die verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren.

17. Wijzigingen, aanvullingen en conversie

17.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden overeengekomen. De Gebruiker heeft in voorkomend geval het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 De Overeenkomst, deze Algemeen Voorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, alsmede alle daaraan gerelateerde verbintenissen, worden beheerst door Nederlands recht.

18.2 Alle eventuele geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter.

Privacyverklaring

Algemeen

De privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Zorgdoc Nederland B.V. (KvK: 10143312), hierna aan te duiden als Zorgdoc Nederland. Zorgdoc Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar informatie en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft, vertrouwelijk worden behandeld.

Wanneer u via de website of de app informatie ingeeft of wanneer u informatie via de website of de app beschikbaar stelt aan derden, zullen wij uw gegevens alleen gebruiken om op een snelle en zorgvuldige manier de informatie op de door u gewenste wijze te verwerken.

In geen ander geval, behoudens wanneer Zorgdoc Nederland daartoe op grond van de wet, een rechterlijk bevel of een bevel van het daartoe bevoegde gezag verplicht is, worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.

1. Waarom verwerken wij uw gegevens?

Zorgdoc Nederland maakt het voor iedereen mogelijk om op een veilige en makkelijke manier het eigen medicatiedossier in te zien en te gebruiken. Dit wordt gedaan via het aanbieden van een online persoonlijke gezondheidsomgeving, ofwel een PGO. Dit systeem wordt beheerd en onderhouden door Zorgdoc Nederland.

Het gebruiken van de diensten van Zorgdoc Nederland is altijd een eigen keus.

Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van onze diensten, hebben wij enkele persoonsgegevens van u nodig om de dienstverlening mogelijk te maken.

2. Welke gegevens worden er verwerkt?

Zorgdoc Nederland verwerkt in het kader van Zorgdoc de volgende persoonsgegevens:

 • naam-, adres en woonplaatsgegevens, telefoonnummer;

 • e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres;

 • geboortedatum;

 • gegevens over medicijngebruik;

 • gegevens over allergieën;

 • gegevens over wie uw zorgverleners zijn;

 • gegevens over medische aandoeningen;

 • gegevens over situaties die op u of uw medicijnen van invloed kunnen zijn;

 • uw burgerservicenummer (BSN), voor zover er daartoe een specifieke opdracht van een zorgverlener of zorginstelling bestaat waarmee u een relatie heeft.

3. Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

 1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);

 2. het voeren van activiteiten van intern beheer;

 3. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;

 4. voor het verbeteren van de dienstverlening van Zorgdoc Nederland;

 5. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

 6. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;

 7. andere doeleinden waar u ons afzonderlijk toestemming voor geeft.

4. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming;

 • het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst;

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Zorgdoc Nederland of van een derde.

Voor de hiervoor als 2 t/m 6 genummerde doeleinden beroept Zorgdoc Nederland zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigde belang bestaat uit de (verdere) ontwikkeling van de software, het genereren van statistische gegevens, informatieverschaffing en intern beheer.

Heeft u bezwaar tegen deze verwerkingen van uw persoonsgegevens? Dan leest u verderop in deze privacyverklaring hoe u een beroep kunt doen op het recht van bezwaar.

5. Wat gebeurt er met uw gegevens?

U bepaalt zelf wat er gebeurt met de gegevens die u invoert. U kunt zelf uw medicijngebruik bijhouden en u krijgt van het systeem informatie over die medicijnen en combinaties van medicijnen. U verwijdert informatie die u niet meer van toepassing acht. Dat kan overal ter wereld waar u toegang heeft tot internet.

De overige gegevens blijven net zo lang in het Zorgdocdossier bewaard als dat u klant bij Zorgdoc bent. Zodra u geen gebruik meer maakt van onze diensten, worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderd van onze systemen.

Als u gegevens opvraagt zonder account aan te maken in een tijdelijk account en na ontvangst van de gegevens geen definitief account aanmaakt worden de gegevens na een dag verwijderd uit het system. Ook zijn de gegevens niet meer bereikbaar als u uw browser afsluit.

U kunt opdracht geven tot het afdrukken van gegevens. U kunt de betreffende afdruk uiteraard houden voor uw eigen gebruik. U kunt er ook voor kiezen de afgedrukte gegevens ter beschikking te stellen van een zorginstelling of zorgverlener, zodat zij ook de beschikking hebben over uw actuele gegevens.

6. Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?

Het uitgangspunt is dat we uw gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij u voor de verstrekking toestemming geeft of we wettelijk verplicht zijn de persoonsgegevens te verstrekken. Zie de volgende hoofdstukken voor de wijze waarop u toestemming kan geven.

7. Machtigingen

Als gebruiker kunt u andere personen, privépersonen of zorgverleners, of instellingen machtigen. U bepaalt zelf wat die machtiging inhoudt. Het kan zijn dat de gemachtigden alleen kunnen kijken of dat de gemachtigden ook gegevens uit uw dossier en/of instellingen met betrekking tot het gebruik van Zorgdoc kunnen veranderen. U kunt echter te allen tijde die machtiging intrekken of wijzigen.

7.1 Door u verstrekte doorlopende machtiging

In het geval dat een zorgverlener of zorginstelling u aan wilt melden bij Zorgdoc, dan zal deze toestemming aan u vragen om toegang te krijgen tot uw gegevens in onze systemen. Op basis van die toestemming zal Zorgdoc Nederland een machtiging instellen, zodat uw zorginstelling direct na aanmelding toegang krijgt tot uw gegevens die in het dossier zijn opgeslagen.

Ook kan de zorgverlener of zorginstelling u bij het aanmelden vragen om uw burgerservicenummer (BSN) te geven, zodat dit BSN ten behoeve van die zorgverlener/zorginstelling aan uw dossier gekoppeld kan worden. Uw BSN zal slechts in opdracht van zorgverleners gebruikt worden. U kunt echter te allen tijde alle openstaande machtigingen, waaronder dus ook machtigingen die bij het aanmelden zijn aangemaakt, intrekken of wijzigen. Als u niets doet blijft die instelling gemachtigd zoals u dat met hen hebt afgesproken.

7.2 Op verzoek van zorginstelling

Wanneer uw zorgverlener of zorginstelling een Zorgdocdossier voor u heeft aangemaakt in het kader van een bezoek aan die zorgverlener of zorginstelling, dan is die zorgverlener of zorginstelling automatisch gemachtigd en kan daarmee in uw dossier kijken en het dossier eventueel bijwerken.

Wanneer u zelf een Zorgdoc-account heeft, dan kunt u te allen tijde die machtiging aan de zorgverlener of zorginstelling intrekken of wijzigen.

7.3 Verdere verwerking door de zorginstelling

De zorginstellingen en zorgaanbieders verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacy statement. U kunt dit/deze statement(s) vinden op de websites van de zorginstellingen en zorgaanbieders.

8. Noodscenario

U kunt een toegangscode afdrukken waarmee u anderen, zoals instellingen of ambulancepersoneel, eenmalig toegang geeft tot uw gegevens. De code kan ook aan een zorgverlener worden gegeven, maar u kunt de code bijvoorbeeld ook aan een familielid of aan buren verstrekken. Door het geven van de toegangscode aan een derde geeft u aan die persoon een machtiging om uw dossier in noodgevallen in te zien. Die toegangscode is slechts beperkt geldig en vervalt korte tijd (24 uur) na het eerste gebruik.

Zorgdoc Nederland zal aan degene die in het bezit is van een geldige code toegang verschaffen tot uw dossier. U dient dan ook zelf zorgvuldig te kiezen aan wie u de toegangscode verstrekt. U kunt altijd een eenmaal gegenereerde toegangscode weer intrekken, bijvoorbeeld wanneer u vermoedt dat een (oude) toegangscode in verkeerde handen is gevallen. Bij deze vorm van toegangsverschaffing kan niet eenduidig worden vastgesteld wie er het dossier bekijkt, aangezien diegene zich niet hoeft te legitimeren op het systeem om de hulpverlening niet te hinderen. Wel wordt op dat moment gevraagd naar de naam van de persoon die inlogt, zodat er achteraf eventueel nog terug te zoeken is wie er heeft gekeken.

9. Aanmelding door een zorginstelling of zorgverlener

U kunt aan uw zorgverlener of zorginstelling toestemming geven om, namens u, u als klant bij Zorgdoc aan te melden.

In dat geval zal de instelling ook toestemming aan u vragen om toegang te krijgen tot uw gegevens in onze systemen. Op basis van die toestemming zal Zorgdoc Nederland een machtiging instellen (zie Machtigingen), zodat uw zorginstelling direct na aanmelding toegang krijgt tot uw gegevens die in het dossier zijn opgeslagen. Ook kan de zorgverlener of zorginstelling u bij het aanmelden vragen om uw burgerservicenummer (BSN) te geven, zodat dit BSN ten behoeve van die zorgverlener/zorginstelling aan uw dossier gekoppeld kan worden. Uw BSN zal slechts in opdracht van zorgverleners gebruikt worden.

U kunt echter te allen tijde alle openstaande machtigingen, waaronder dus ook machtigingen die bij het aanmelden zijn aangemaakt, intrekken of wijzigen (zie Machtigingen). Als u niets doet blijft die instelling gemachtigd zoals u dat met hen hebt afgesproken.

10. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Zorgdoc Nederland volgt de richtlijnen van de NEN 7510:2017 en het MedMij-afsprakenstelsel om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Deze normen stellen strenge eisen aan de organisatie, en omvatten vele maatregelen die genomen moeten worden.

Zo worden de gegevens opgeslagen op servers in beveiligde netwerken in een versleutelde vorm; zonder sleutel zijn de gegevens niet in te zien. De sleutel van de gegevens wordt beheerd door Zorgdoc Nederland.

Ieder transport van gegevens vindt ook in versleutelde vorm plaats via HTTPS en verloopt via een zogenaamde GZN (Goed beheer zorgnetwerk). De servers van het netwerk staan in beveiligde datacentra binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en worden gemonitord. Er is een server buiten het netwerk, maar binnen de EER, die uitsluitend met de servers binnen het netwerk communiceert en de gegevens van de servers kopieert in hun versleutelde vorm in het kader van het maken van back-ups.

11. Vindt er doorgifte naar landen buiten de EU plaats?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de grenzen van de Europese Unie verwerkt.

12. Vindt er geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling plaats?

Zorgdoc Nederland maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

13. Cookies

Op de Zorgdocswebsite worden beperkt cookies gebruikt. Zie ons cookiestatement voor meer informatie over de cookies die worden geplaatst.

14. Wetenschappelijk onderzoek

Zoals in hoofdstuk 6 nader is toegelicht is het uitgangspunt van Zorgdoc dat zij geen persoonsgegevens deelt met derde partijen. Zorgdoc kan wel in het kader van wetenschappelijk onderzoek geanonimiseerde gegevens aan ziekenhuizen verstrekken. Deze gegevens zijn niet tot een persoon herleidbaar. Zorgdoc verstrekt deze geanonimiseerde gegevens slechts in incidentele gevallen aan ziekenhuizen.

15. Uw rechten als betrokkene

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene verschillende rechten waar u gebruik van kunt maken ten opzichte van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om de gegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of aan te vullen. In bepaalde gevallen heeft u ook het recht om de hoeveelheid van de verwerkte persoonsgegevens te laten beperken, of in het geheel te laten verwijderen.

In het geval dat u ervoor kiest om niet langer gebruik te maken van de diensten van Zorgdoc, heeft u ook het recht om uw dossier door ons in een draagbaar formaat, zoals een computerbestand, naar u of een andere dienstverlener te laten sturen.

Wanneer u gebruik wilt maken van deze rechten, dan kunt u ons een verzoek sturen via privacy@zorgdoc.nl.

16. Toch nog vragen?

Mocht u verder toch nog vragen hebben over deze privacyverklaring of de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u ons altijd via de contact-informatie op onze site bereiken.

Daarnaast heeft Zorgdoc Nederland een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze kunt u als volgt bereiken:

Per e-mail: privacy@zorgdoc.nl

17. Geschillen

Wij zullen u altijd zo goed mogelijk te woord staan en doen wat wij kunnen om gehoor te geven aan alle vragen of verzoeken die u mocht hebben. In bepaalde gevallen kan het echter voorkomen dat u het niet eens bent met de handelswijze of besluiten van Zorgdoc Nederland met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

In deze gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om dit te doen kunt u de volgende link volgen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen.

Bron van de informatie en gegevens

De informatie op deze website wordt door Zorgdoc Nederland BV met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Zorgdoc Nederland BV is uitsluitend aansprakelijk voor de correcte verwerking van de gegevens zoals beschreven in de privacyverklaring. Zorgdoc Nederland BV is niet aansprakelijk voor onjuiste invoer van de gegevens die verwerkt worden en Zorgdoc Nederland BV aanvaardt ook overigens geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De op deze website verstrekte informatie over de samenstelling, werking en het gebruik van medicijnen en combinaties van medicijnen is gebaseerd op de door Z-Index samengestelde G-standaard, de database die gebruikt wordt door alle artsen, ziekenhuizen en apothekers en de door Vektis BV samengestelde zorgverlenersdatabase. Zorgdoc Nederland BV verandert niets aan de inhoud van de databases. Zorgdoc Nederland BV spant zich ervoor in de juiste en ter zake relevante informatie uit de G-standaard aan u te presenteren, maar kan niet garanderen dat de verstrekte informatie over medicijnen altijd juist, relevant of volledig is. Raadpleeg voor medische kwesties, zoals vragen of advies over medicijnen en het gebruik daarvan, altijd een arts.


Andere websites

Deze website van Zorgdoc Nederland BV bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Zorgdoc Nederland BV worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Zorgdoc Nederland BV. Zorgdoc Nederland BV geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. Door Zorgdoc Nederland BV kan daarom geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard indien informatie uit een van de databases aanleiding mocht geven tot enigerlei schade.


Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website berusten bij Zorgdoc Nederland BV en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor gebruik overeenkomstig de doeleinden als beschreven in de gebruiksovereenkomst. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor andere doeleinden, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgdoc Nederland BV.


Privacy-verklaring

Zorgdoc Nederland BV eerbiedigt de privacy van de bezoekers van de website en behandelt de persoonlijke gegevens die de bezoeker van de website aan Zorgdoc Nederland BV verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de privacyverklaring van Zorgdoc Nederland BV.

Cookieverklaring Zorgdoc Nederland B.V.

Versie 1.0

Zorgdoc Nederland B.V. (Zorgdoc Nederland) gebruikt cookies. In het onderstaande document informeren we u over het gebruik van cookies op onze website. In deze cookieverklaring kunt u lezen wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waarvoor we ze gebruiken.

Wat zijn cookies?

Cookies en gerelateerde technologieën zijn kleine tekstbestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer of ander apparaat worden opgeslagen. Deze tekstbestanden kunnen informatie bevatten over het gebruik van de website en bepaalde keuzes en instellingen die u hierop hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt om een computer te identificeren.

Waarom gebruiken we cookies?

We gebruiken alleen functionele cookies.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat u onze website gemakkelijk kunt gebruiken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een deugdelijke technische werking van onze website. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u als bezoeker hiervoor toestemming geeft. De software op onze website maakt gebruik van de volgende cookies, die we gebruiken voor de volgende doeleinden:

Naam cookie Functie Bewaartermijn
session _X Dit cookie wordt ingesteld nadat u inlogt. Dit cookie bevat een zogenaamde sessiesleutel. Aan de hand van de sessiesleutel kan Zorgdoc vaststellen dat u reeds bent ingelogd en wie u bent. Dit cookie wordt gewist als u uitlogt op de site of als u uw browser afsluit.
csrf_token Dit cookie wordt altijd ingesteld zodra u de site bezoekt. Het cookie bevat een zogenaamde CSRF sleutel. Aan de hand van de CSRF sleutel kunnen wij voorkomen dat de website verzoeken afhandelt die u niet zelf geïnitieerd heeft. Dit is een technisch hulpmiddel tegen misbruik door kwaadwillenden. Dit cookie wordt gewist als u uw browser afsluit.
patient_two_factor_X Dit beveiligingscookie wordt op uw apparaat geplaatst wanneer u aangeeft uw apparaat te vertrouwen (als vervanging van 2-factor authenticatie via mail of sms). Dit cookie zorgt ervoor dat u voor de volgende keer dat u via dit apparaat inlogt slechts de gebruikersnaam en het wachtwoord in hoeft te voeren. Dit cookie is 270 dagen geldig

Cookies verwijderen

U kunt cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Het is mogelijk dat onze website na het verwijderen van de cookies niet meer optimaal werkt.

Ten slotte

Zorgdoc kan deze cookieverklaring aanpassen indien we onze website veranderen of indien de regelgeving omtrent cookies verandert. Om deze reden adviseren wij om deze verklaring periodiek na te gaan. In ons privacy statement is opgenomen hoe Zorgdoc omgaat met uw privacy en welke rechten u heeft om inzage in, of correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacy statement.